Proiect didactic, matematica, clasa a III-a

Unitatea de învăţământ:
Data:
Mentor :
Propunător:
Clasa: a III-a
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe
Disciplina: Matematica
Unitatea de învăţare: Operaţia de înmulţire în concentrul 0-50
Subiectul lecţiei: Înmulţirea numerelor naturale când unul din factori este 2,3 sau 4
Tipul lecţiei: consolidare şi sistematizare de cunoştinţe

Obiective de referinţă: 
 1.4. să efectueze operaţii de înmulţire şi împărţire cu numere naturale mai mici decât 100
 2.6. să rezolve şi să compună probleme de tipul:  (...) de tipul ?´c=d; ?:c=d unde c ¹ 0, d este multiplu al lui c, în intervalul de numere naturale de la  0 la 100

Obiective operaţionale

Cognitive:
O1- să opereze cu termeni specifici înmulţirii : factori, produs, cât;
O2- să identifice operaţiile corespunzătoare relaţiilor ,, de n ori mai  mare”;
O3- să folosească corect algoritmul de rezolvare a exerciţiilor şi  problemelor propuse ;
O4- să compună o problemă de înmulţire după un exerciţiu dat ;

Afective:
O5-Să manifeste interes pentru activitatea desfăşurată;   
Psihomotric:
O6- să adopte o poziţie corectă în bancă în timpul lucrului


Strategii didactice

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observaţia , exerciţiul, expunerea, ştiu/ vreau să ştiu/ am învăţat,  aprecierea verbală
Materiale şi mijloace didactice: manuale, caietele elevilor, fişe de lucru individuale
Forma de organizare: frontal şi individual

Resurse:
Umane:
Temporale: 45 minute
Bibliografice:
- Matematică, manual pentru clasa a III a, Pădureanu Victoria, E.D.P., 2008 ;
-Programa şcolară pentru clasele a III-a, M.E.C. I, BUCUREŞTI, 2004
-Cîrjan F., Begu C., Metodica predării-învăţării matematicii la ciclul primar, Editura Paralela 45, Braşov, 2001DEMERSUL DIDACTICNr. crt.

Secvenţele   lecţiei/ timp

Ob.
op

Activitatea propunătoarei

Activitatea elevilor
Strategii didactice

Evaluare
Metode şi procedee
Mijloace de învăţământ
Mod de organizare
1.
Moment organizatoric
1 min.
O6

Se asigură condiţiile organizatorice necesare unei bune desfăşurări a lecţiei.
Elevii se pregătesc pentru ora de matematică.
Conversaţia

Frontal
Observarea
sistematică
2.
Verificarea temei  de acasă
3 min.


Verific cantitativ tema şi calitativ prin citirea orală de către un elev, a rezolvării acesteia; fac aprecieri, corectez eventualele greşeli.

Elevii îşi corectează tema, dacă au greşit.

Conversaţia
Caietele de teme ale elevilor

Frontal

autoevaluare
3.
Captarea şi orientarea atenţiei

5 min.


O2


Solicit elevilor să răspundă la câteva exerciţii de calcul mintal :
2 x 8 =
2 x 6 =
3 x 7 =
3 x 9 =
4 x 3 =
4 x 5 =
Dublul lui 6
Dublul lui 9
Triplul lui 4
Triplul lui 10
- Află produsul numerelor 5 şi 9;
-Produsul lui 3 şi 7;

1)Patru gâşte-s pe cărare,
Câte aripi sunt în soare? (4x2=8)
Dar picioare? (4x2=8)

2)Are Nelu 4 bile,
De 3 ori mai multe, Sile,
Câte bile are Sile? (4x3=12)

3)Sus, la casa lui Pandele
Sunt 2 cuiburi de rândunele
Câte 4 ouă-n cuib
Din care pui au ieşit,
Socoteşte dacă poţi,
Câţi sunt toţi? (4x2=8)
Elevii răspund corect la problemele orale ale propunătoarei.
   

Exerciţiul


Frontal
Aprecieri verbale

4.
Anunţarea temei şi a obiectivelor

1 min.


O5

Propunătoarea anunţă titlul lecţiei: Exerciţii şi probleme de înmulţire a numerelor naturale când unul din factori este la 2, 3, 4 şi îl scrie pe tablă.
Aşadar vom încerca să consolidăm cunoştinţele despre înmulţire, cunoştinţe despre care elevii au învăţat în lecţiile anterioare. Cer elevilor să noteze în caiete, titlul lecţiei.


Elevii îşi notează în caietele de clasă, titlul lecţiei.Explicaţia


tabla

caietele elevilor


Frontal


Observarea sistematică


5.


Reactualizarea
cunoştinţelor

3 min.

O1-Ce este înmulţirea?

-Cum se numesc numerele care se înmulţesc?
-Cum se numeşte rezultatul înmulţirii?

 Elevii vor răspunde:
-Înmulţirea este operaţia matematică de adunare repetată a termenilor egali, (se operează cu semnul ,,x”, ori care înseamnă de atâtea ori mai mult), numerele care se înmulţesc se numesc factori, iar rezultatul produs.Conversaţia


Frontal


Observarea sistematică
6.
Dirijarea învăţării

15 min.

O1

O2
O3
Propunătoarea  împarte elevilor fişe de lucru care au următorul conţinut:

1)Să se calculeze:
2 x 9 + 110 =
3 x7 + 68 =
4 x 6 + 225=

2)Probleme:

a)Într-o ladă sunt 4 kg de mere. Câte kg de mere sunt în 5 lăzi identice? Dar în 8?

b)Un sac cu făină cântăreşte 3 kg. Un sac de cartofi cântăreşte cu 7 kilograme mai mult. Cât vor cântări împreună cei doi saci?

c)Un muncitor a cules 4 lădiţe de mere. Altul de 3 ori mai multe. Câte lădiţe de mere au cules cei doi muncitori ?

d)Elena a cumparat 4 cutii cu creioane colorate. Maria de 4 ori mai multe. Câte cutii de creioane colorate a cumpăratMaria?Aceste fişe, la indicaţia propunătoarei se vor rezolva frontal, elevii numiţi scriind la tablă doar rezolvarea problemelor;

Elevii vor rezolva astfel :

1)
128, 89,249

2)
a)4 x 5 = 20 kg
4 x 8 = 32 kg


b)3 +7 = 10 kg
3 x 10 = 13 kgc)4 x 3 = 12
12 +4 = 16 lădiţed) 4 x 4 = 16

ExerciţiulFrontal
Observarea sistematicăEvaluare orală


Aprecieri verbale


7.

Obţinerea performanţei

5 min.O4

O2


Elevii vor primi următoarea cerinţă:

    Compuneţi o problemă după exerciţiul dat, iar apoi rezolvaţi-o.

6 x 4 + 6 =

După ce elevii vor îndeplini cerinţa, voi ruga câţiva elevi să citească rezolvarea, după care voi face aprecieri.

Un exemplu de rezolvare al elevilor poate fi acesta:

   Maria are 6 caiete, iar fratele său de 4 ori mai multe.
  Câte cărţi are fratele Mariei, dacă mai primeşte în dar încă 6 caiete?
6 X 4 +6= 30 caieteExerciţiul
-caietele de notiţe al elevilor

Frontal
Evaluare orală
8.

Asigurarea retenţiei şi a transferului

5 min.

O2O3


Problemă: Maria are 9  cărţi, iar Mihai de 4 ori mai multe decât Maria .
Câte cărţi au împreună cei doi copii?

Problema se rezolvă folosind metoda: „ Ştiu , vreau să ştiu , am învăţat „.

Ştiu
Vreau să ştiu
Am învăţat
Elevii vor rezolva astfel:9 x 4 = 36 (cărţi are Mihai)

9 + 36 = 45 (cărţi au cei doi copii)

sau

9 + (9 x 4) = 45


Ştiu/ vreau să ştiu/ am învăţat


tabla

caietele elevilor


FrontalEvaluare orală
9.

Evaluarea

5 min.O3


O5


O6
Le voi  da spre rezolvare o fişă de lucru ( vezi anexa 1) care va avea următoarea cerinţă:

Încercuieşte raspunsul corect:

3 x 4 = 10, 12, 20         

8 x 3 = 22, 24, 26

7 x 2 = 9, 14, 16           

10 x 3 = 20, 30, 40

8 x 2 = 26, 27, 18

6 x 4 = 14, 18, 24
Le comunic itemii de evaluare:
-pentru rezolvarea corectă a unei operaţii, sau a niciuneia, vor primi calificativul Insuficient;
-pentru rezolvarea corectă a 2-3 operaţii, vor primi calificativul Suficient;
-pentru rezolvarea corectă a 4-5 operaţii, vor primi calificativul Bine;
-pentru rezolvarea corectă a celor 6 operaţii, vor primi calificativul Foarte bine;
-După rezolvarea fişei, voi ruga un elev să citească rezolvarea corectă,  iar ceilalţi se vor corecta şi nota.

Elevii lucrează pe fişă.ExplicaţiaFişe de evaluare


Individual

Evaluare scrisă
Obseravrea sistematică


autoevaluare

10.
Încheierea
activităţii

2 min.

Propunătoarea face aprecieri şi observaţii despre cum s-au comportat elevii la activitate.
Se anunţă tema pentru acasă, din caietul special, ex. 1 şi 2 de la pag. 23 (vezi anexa 2)
Le ofer explicaţii pentru rezolvare.


Elevii sunt atenţi, îşi notează tema.

Conversaţia

ExplicaţiaFrontal

Aprecieri verbaleAnexa 1
Fişă de evaluare

Încercuieşte raspunsul corect:

3 x 4 = 10, 12, 20         

8 x 3 = 22, 24, 26

7 x 2 = 9, 14, 16           

10 x 3 = 20, 30, 40

8 x 2 = 16, 27, 18

6 x 4 = 14, 18, 24

 Anexa 2

Temă

1. Colorează cu aceeaşi culoare adunarea repetată şi înmulţirea corespunzătoare:


4+4+4+4                                    9 x 4
3+3+3+3+3+3+3+3                  3 x 5
4+4+4+4+4+4+4+4+4              4 x 3
5+5+5                                         4 x 4
3+3+3+3                                     8 x 3


2. Calculează, apoi colorează caseta care conţine răspunsul corect.

4x7= 21 14 28
3x9= 24 18 27
3x6= 18 24 21

7x5 = 30 35 28
6x4 = 12 18 24
5x9 = 40 45 54

Comentarii