Se afișează postările cu eticheta Materiale didactice. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta Materiale didactice. Afișați toate postările

Proiect didactic - Muzică și mișcare


Unitatea de învățământ:
Data: 24.05.2018
Propunător:
Clasa: Pregătitoare
Aria curriculară: Arte
Disciplina: Muzică și mișcare
Unitatea tematică: Călătorind prin univers
Unitatea de învățare: Elemente de limbaj muzical
Subiectul lecției: Nuanțe: tare, încet, mediu/
                          Cântec suport: Nu mi-e frică de Bau- Bau!
Tipul lecției: Predare-învățare
Număr de elevi: 27
Durata: 35 minute+15 minute activități în completare
COMPETENȚE SPECIFICE:
1.1 Receptarea cântecelor cu o structură ritmico-melodică asemănătoare cântecelor din folclorul copiilor;
2.1 Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mișcarea sugerată de text;
OBIECTIVE OPERATIONALE:
Pe plan cognitiv:
O1 - Să execute corect exerciţiile de încălzire şi omogenizare a vocii păstrând ritmul , durata , înălţimea sunetelor;
O2 – Să folosească corect elemente de tehnică vocală (respirație, emisie, dicție);
O3 - Să interpreteze cântecul , jocul muzical , individual sau în grup cu nuanță variată: tare, încet, mediu;
O4 - Să asocieze corect mişcările sugerate de textul jocului muzical cu versurile şi melodia acestuia;

Proiect didactic - Tehnici de lucru cu hârtia: Grădina lui Vic-pitic – colaj


Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Movila Miresii
Propunător:
Data:  23.03.2018
Clasa : a IV-a A
Aria curriculară: Arte și tehnologii
Disciplina: Arte vizuale și abilități practice
Unitatea de învățare: Măiestrie și creație
Subiectul lecției :  Tehnici de lucru cu hârtia: Grădina lui Vic-pitic – colaj
Tipul lecției: Formare de priceperi şi deprinderi

Competențe specifice:
2.1. Valorificarea unor materiale și tehnici adecvate, pentru exprimarea clară a unui mesaj intenționat;
2.3. Realizarea de produse unicat, personalizate și utilizabile, în urma desfășurării unor activități dominant manuale, creative și ludice;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE
Cognitive:
O1 – să identifice etapele  realizării lucrării pornind de la modelul dat ;
O2 să evalueze lucrările proprii şi pe ale colegilor, cu ajutorul criteriilor de evaluare stabilite;  

 Psiho-motrice:
O3 – să  utilizeze tehnici diferite de lucru cu hârtia (pliere, decupare după contur, lipire);
O4 - să mânuiască corect materialele de lucru;
O5 -  să coloreze piticul respectând conturul desenului;
O6 – să asambleze corect , estetic şi creativ în spaţiul de lucru elementele componente  pentru realizarea produsului final;

Afective:
O7 -să coopereze cu membrii grupei pentru realizarea  lucrării propuse;

Proiect didactic - Adunarea și scăderea fracțiilor cu același numitor – exerciţii şi probleme


Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială Movila Miresii
Data: 23.03.2018
Clasa: a IV-a A
Disciplina: Matematică
Aria curriculară: Matematică şi știinţe
Propunător:
Unitatea de învăţare: Fracții cu numitorul mai mic sau egal cu 10 sau cu numitorul egal cu 100
Subiectul: Adunarea și scăderea fracțiilor cu același numitorexerciţii şi probleme

Tipul lecţiei: consolidare și sistematizare a cunoștințelor

Competenţe specifice :
2.1. Recunoaşterea numerelor naturale în concentrul 0- 1 000 000 şi  fracţiilor cu numitori mai mici sau egali cu 10, respectiv egali cu 100
2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 -1 000 000 sau cu numere fracţionare;
5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme cu raţionamente diverse;

Obiective operaţionale:
Cognitive:
 O1- să utilizeze terminologia corespunzătoare în citirea/ scrierea fracţiilor;
O2- să efectueze operaţii de adunare şi scădere între fracţii cu acelaşi numitor;
O3- să rezolve probleme cu fracţii prin operaţiile învăţate ( adunare, scădere);

O4- să compună probleme cu ajutorul unor fracții date;

Psihomotrice:
O5-să mânuiască corespunzător materialul didactic conform sarcinilor matematice;
Afective:
O6-să manifeste interes/motivaţie pentru  rezolvarea sarcinilor;     

Proiect didactic - Verbul- exerciții aplicative


Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Movila Miresii
Data : 23.03.2018
Clasa:  a IV -a A
Disciplina: Limba și literatura română
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Propunător:
Unitatea de învăţare: Gata de aventură
 Subiectul lecției: Intuirea claselor morfologice – Verbul- exerciții aplicative
                             Text suport: Vic-pitic și-o poveste din nimic, de Victoria Pătrașcu
Tipul lecţiei: consolidare și sistematizare a cunoștințelor

Proiect didactic - Vic-pitic și-o poveste din nimic, de Victoria PătrașcuUnitatea de învățământ: Școala Gimnazială Movila Miresii
Data : 23.03.2018
Clasa:  a IV -a A
Disciplina: Limba și literatura română
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Propunător:
Unitatea de învăţare: Gata de aventură
 Subiectul lecției: Textul literar narativ -  formularea ideilor principale
                              Text suport: Vic-pitic și-o poveste din nimic, de Victoria Pătrașcu
Tipul lecţiei: consolidare și sistematizare a cunoștințelor
Competenţe specifice :

1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil
3.1. Formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor informative sau literare

Obiective operaţionale:
Cognitive:
O1 -să citească corect, expresiv, fluent și conștient textul;
O2- să formuleze întrebări /  răspunsuri referitoare la conţinutul textului;
O3- să povestească textul pe fragmente/ integral;
O4- să alcătuiască planul de idei al textului;
O5- să aplice cunoștințele însușite în exercițiile propuse (eseul de cinci minute, cvintetul);    

Psihomotrice:
O6 – să scrie lizibil şi îngrijit pe caiete, pe fișe şi pe tablă, în ritm propriu;

Afective:
O7- să manifeste interes față de activitate;

Proiect didactic, Grecii, prima civilizație a Europei

      UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială Movila Miresii
       PROPUNĂTOR:Florean Cornelia
CLASA: a IV-a 
DATA: 20.11.2017
DISCIPLINA:   Istorie  
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Epoci istorice, evenimente, personalități, locuri istorice
SUBIECTUL: Grecii, prima civilizație a Europei
TIPUL LECTIEI: transmitere  de cunoştinţe
COMPETENȚE SPECIFICE:
- sa recunoasca si sa utilizeze informatii dintr-o sursa istorica
- sa foloseasca termeni istorici in situatii diverse

OBIECTIVE OPERATIONALE:
O1 – sa precizeze pozitia geografica a Greciei;
O2 – sa numeasca ocupatiile principale ale vechilor greci;
O3 – sa descrie modul de viata al grecilor si cele doua mari orase-cetati
O4 -  sa extraga informatii despre educatia si mitologia greaca din textele date;
O5 – sa completeze un text lacunar utilizand cuvintele date.

Proiect didactic, Înmulţirea numerelor când factorii au cel mult trei cifre


Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Movila Miresii
Clasa: a IV-a A                                                                                                                                  
Data: 
Propunător: Florean Cornelia
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii
Disciplina: Matematică
Unitatea de învăţare: Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0-1.000.000
Subiectul: Înmulţirea numerelor când factorii au cel mult trei cifre
Tipul lecţiei: formarea de priceperi şi deprinderi
Competențe specifice:
2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 1 000 000 când factorii au cel mult trei cifre şi de împărţiri la numere de o cifră sau două cifre;
5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme cu raţionamente diverse;

Obiective operaţionale:
Cognitive:
  O1:  să efectueze operaţii de  înmulţire a două numere de cel mult trei cifre;
  O2: să compare două produse de numere;  
  O3:   să  afle dublul / triplul unui număr dat;
  O4:   să rezolve exerciţii respectând ordinea efectuării operaţiilor;
  O5: să scrie numere date sub forma unei sume/ diferențe sau produs de doi factori;

Proiect didactic, Adjectivul


Data
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Movila Miresii
Clasa : a IV-a A
Propunător : Florean Cornelia
Aria curriculară : Limbă şi comunicare
Disciplina : Limba și literatura română
Unitatea de învăţare :  O iarnă... de poveste
Subiectul : Intuirea claselor morfologice - Adjectivul
Tipul lecţiei: sistematizare şi consolidare a cunoştinţelor
Locul de desfăşurare: sala de clasă
Numărul de elevi: 16
Resurse temporale: 45 de minute

Competențe specifice:

1.1. Realizarea de deducţii simple pe baza audierii unui text literar sau informativ accesibil;
3.5. Sesizarea abaterilor din textele citite în vederea corectării acestora;

Obiective operaţionale:

Cognitive :
O1-să folosească adjective în comunicarea orală și scrisă;
O2- să recunoască adjectivele din textul suport;
O3- să formeze propoziţii cu adjective  date/ găsite;
O4-să  analizeze morfologic adjectivele dintr-un text dat, precizând  genul și numărul;
O5-să găsească adjective cu sens opus celor date;
Afective :
O6 -Să participe cu interes la activitate;
Psiho-motrice:
 O7 -să adopte o poziţie corectă în bancă în timpul activității;

Proiect didactic - Intuirea claselor morfologice - Substantivul

PROIECT DIDACTIC

Data : 18.10. 2017
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Movila Miresii
Clasa : a IV-a A
Propunător : Florean Cornelia
Aria curriculară : Limbă şi comunicare
Disciplina : Limba și literatura română
Unitatea de învăţare : Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!
Subiectul : Intuirea claselor morfologice - Substantivul
Tipul lecţiei: sistematizare şi consolidare a cunoştinţelor
Locul de desfăşurare: sala de clasă
Numărul de elevi: 16
Resurse temporale: 45 de minute

Competențe specifice:

1.1. Realizarea de deducţii simple pe baza audierii unui text literar sau informativ accesibil;
3.5. Sesizarea abaterilor din textele citite în vederea corectării acestora;

Obiective operaţionale:

Cognitive :
O1-să folosească substantive în comunicarea orală și scrisă;
O2- să recunoască substantivele din textul suport;
O3- să formeze propoziţii cu substantive date;
O4-să  analizeze morfologic substantivele dintr-un text dat precizând felul, genul, numărul;
O5-să schimbe numărul unor substantive date;
Afective :
O6 -Să participe cu interes la activitate;
Psiho-motrice:
 O7 -să adopte o poziţie corectă în bancă în timpul activității;

Schema orară

SCHEMA   ORARĂ
Învățământ primar

ARII curriculare


DISCIPLINE

CLASA


P
I
II
III
IV


I.
Limbă şi comunicare
Limba şi literatura română
                                        (denumire la  P, I, II - Comunicare în limba română )

5

7

6

5

5


Limba modernă (Engleză)

1

1

1

2

2

II.
Matematică si ştiinţe ale naturii
Matematică     
                              (la P, I, II stud. integrat-Matematică şi explorarea mediului)

3
1

3
1

4

4

4

Stiinţele naturii
1

1

1III.
Om si societate
Istorie

---

---

---

---

1

Geografie

---

---

---

---

1

Educaţie civică

---

---

---

1

1

Religie

1

1

1

1

1

IV. Educaţie fizică si sport şi sănătate
Educaţie fizică

2

2

2

2

2

Joc şi mişcare

---

---

---

1

1


Muzică şi mişcare

2

2

2

1

.1.
V.
Arte

Arte vizuale şi abilitaţi practice

2

2

2

2

.1.
VI.
Tehnologii

VII. Consiliere si orientare

Dezvoltare personală

2

1

1

---

---


Număr ore  trunchi comun

19

20

20

20

21

Curriculum la decizia şcolii


0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

Număr minim total de ore pe săptămână
19
20
20
20
21


Număr maxim total de ore pe săptămână

20

21

21

21

22