Proiect didactic, Verbul - recunoaștere

Unitatea de învățământ:
Data : 30.03.2017
Clasa:  a III -a A
Disciplina: Limba și literatura română
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Propunător:
Unitatea de învăţare: Care e alaiul Primăverii?
 Subiectul lecției: Intuirea claselor morfologice – Verbul, recunoaștere
                             Text suport: Hoțul, după Tudor Arghezi
Tipul lecţiei: consolidare și sistematizare a cunoștințelor
Competenţe specifice :

1.3. Sesizarea unor regularităţi ale limbii prin raportare la mesaje audiate;
3.5. Sesizarea unor regularităţi ale limbii pe baza textului citit;

Obiective operaţionale:
Cognitive:
O1 - să recunoască verbele aplicând cunoștințele însușite în contexte date;
O 2 - să completeze cu verbe potrivite texte lacunare;
O3-  să formuleze enunțuri afirmative/ negative cu verbe date;  
O4- să asocieze verbele cu cuvintele potrivite;
O5- să schimbe valoarea gramaticală a unor cuvinte;

Psihomotrice:
O6 – să aibă o poziţie corespunzătoare în bancă pe parcursul activității;
Afective:
O7- să manifeste interes pentru activitate;
Strategia didactică:
-Metode și procedee: exerciţiul, conversaţia, observarea, jocul, problematizarea, expunerea;
-Materiale:  manuale, caietele elevilor, fișe de lucru, fișe de evaluare.
Forme de activitate: frontală, independentă și pe grupe.
Locul de desfășurare: sala de clasă
Resurse didactice:
Bibliografice:
- Programa şcolară pentru disciplina Limba și literatura română, clasa a III-a, Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013 Bucureşti,
- Mihăilescu Cleopatra, Pițilă Teodora, Manual de limba și literatura română, Editura ART, București 2016
- Nuţă,  Silvia , Metodica predării limbii române în clasele primare –Ed. Aramis, București, 2001;
Resurse umane: 15 elevi
Resurse temporale: 50 min.       


Secvenţele lecţiei/
timp
Ob.
Op.
Strategii didactice
Resurse
Metode și instrumente  de
evaluare
Activitatea învățătorului
Activitatea elevilor
Metode
Mijloace didactice
Forme de activitate
1Moment organizatoric

2 min

Se aeriseşte sala de clasă şi se asigură un climat propice pentru desfăşurarea în bune condiţii a lecției:
-pregătirea materialului didactic

După ce mă asigur că elevii sunt pregătiți pentru activitate, le spun că:
Ursulețul de catifea, care ne-a însoțit ora trecută, ar vrea să se întoarcă la familia sa de ursuleți care locuiește într-o grădiniță de copii. Ca să poată fi trimis acolo, el trebuie să treacă două probe: Prima probă: trebuie să îl convingă pe tătuțu că știe să rezolve sarcini despre verb. Ursulețul este trist deoarece crede că nu poate trece această probă. Are nevoie de ajutorul nostru.
Ce-ați spune dacă l-am invita să ni se alăture? Dacă va fi atent poate învăța chiar de la noi. Și astfel poate trece de proba lui tătuțu.
Ce spuneți? Îl primim la lecția noastră?

Elevii se pregătesc pentru activitate.


Elevii sunt încântați că-l pot ajuta pe Ursuleț.Conversația
Cărțile și caietele elevilor
Frontal
Observarea

Captarea atenției

3 minCaptarea atenției se realizează prin completarea unui aritmogrif:
1.      Aritmogriful este expus pe o coală de flipchart, dar și pe fișele de lucru ale elevilor.
Pe coloana verticală de la A la B se va obţine cuvântul: VERB (anexa 1)
Cerinţe :
1.Partea de vorbire care exprimă o însuşire a unui substantiv;

2.Substantivele care denumesc ființe, lucruri, fenomene de același fel sunt....

3.Partea de vorbire ca ţine locul unui substantiv ;

4.Partea de vorbire care denumeşte fiinţe, lucruri, fenomene ale naturii;

Elevii sunt atenţi şi dau răspunsurile corespunzătoare:
 Elevii descoperă soluția pe verticala A-B a aritmogrifului, cuvântul VERB.Soluții:

1.ADJECTIV

2.COMUNE

3.PRONUME

4.SUBSTANTIV
Jocul

Fișă aritmogrif
Frontală

Indepen-
dentă
Aprecieri verbale
Anunțarea temei și a obiectivelor operaționale

1 min

  Astăzi la ora de limba română vom continua să rezolvăm sarcini pe baza textului studiat ora trecută și ne vom consolida cunoștințele despre  verb, vom face exerciții aplicative, ca să putem comunica corect, atât în scris, cât şi oral.
  Scriu titlul lecției la tablă:
Verbul
Atrag atenția asupra participării active și cu interes la lecție.
Elevii ascultă cu atenție obiectivele operaționale.
Își notează titlul lecției în caiete.
Explicația

Frontală
Observarea

Actualizarea cunoștințelor

2 min


O1
  
Solicit elevilor realizarea următorului joc. Fiecare elev dă exemplu de un verb care începe cu litera inițială a propriului prenume.
De exemplu: Andrei va spune....aruncă, Ionuț....iartă etc.

Și ursulețul va zice....     

Fiecare elev dă exemplu de câte un verb conform regulii jocului.
Raluca – râde
Denisa- duce
Ionuț- izvorăște
Bianca- se bucură etc.


.....urcă, uită, urmărește....
Jocul

Frontală
Aprecieri verbale
Dirijarea învățării

20 minO1
O2O5
O3
Descopăr pe o planșă de flipchart un fragment din textul ,,Hoțul”, după Tudor Arghezi, care se află și pe fișa de lucru pe care fiecare elev o primește la începutul activității (Anexă ):

Solicit elevilor, pe baza acestui text, efectuarea următoarelor sarcini:

1.Subliniază verbele din textul dat și grupează-le în tabel:
Acțiune
Stare
Existență
2.Completează proverbele cu verbele potrivite din paranteză.

La omul sărac nici boii nu..........
Cine......vânt.......furtună.
Adevărul......ca untdelemnul deasupra.
Cine......groapa altuia, ................în ea.
Prin muncă și stăruință, ...............la dorință.
(vei ajunge, seamănă, cade, iese, nu trag, culege, sapă).


Așadar, ce este verbul copii?3.Transformă substantivele date în verbe ca în model:
ninsoare- a ninge
strigăt-
privire-
zbor-
muncă-
ieșire-
prieten-
scriere-

Solicit elevilor să citească următoarele propoziții.

Jucăriile erau așezate în cutii.
Jucăriile nu erau așezate în cutii.

Ce observați copii? Care sunt verbele din fiecare propoziție?

Menționez elevilor: ,,Cuvântul nu așezat înaintea unui verb schimbă înțelesul enunțului și transformă o propoziție afirmativă într-o propoziție negativă.”

4.Transformă propozițiile ca în model:
Ursul stătea într-o cutie.
Ursul nu stătea într-o cutie.
El fura bomboane, ciocolată, dulceață, fructe și rahat.
.................................................
Hoțul fusese prins cu dulciurile în brațe.
.......................................


Elevii vor răspunde astfel:

1.Verbele subliniate vor fi:

stătuse, ajunsese, am fost,
să pun, a trezit, încercasem,
croind, nu gândise, să vrea, dăduse, nu  avuseseră.

Acțiune: ajunsese, să pun, încercasem, croind, să vrea, dăduse, nu avuseseră;
Stare: stătuse, a trezit, nu  gândise;
Existența: am fost;


2.Ordinea completării verbelor va fi: trag, seamănă, culege, iese, sapă, cade, vei ajunge.
Verbul este partea de vorbire care exprimă starea, acțiunea sau existența ființelor, lucrurilor, fenomenelor naturii.

3.
Strigăt- a striga
Privire- a privi
Zbor- a zbura
Muncă- a munci
Ieșire- a ieși
Prieten- a împrieteni
Scriere- a scrie


Elevii observă negația ,,nu” așezată înaintea verbului ,,erau”.
4.
El nu fura bomboane, ciocolată, dulceață, fructe și rahat.
Hoțul nu fusese prins cu dulciurile în brațe.ExpunereaConversația

ExercițiulFișe de lucru

Planșa flipchart


Frontală


Aprecieri verbale


 observarea
Atingerea performanței

5 minO4

Găsește verbe cu sens asemănător pentru cele date:

fură-
se ferește-
au văzut-
fuge-

Găsește verbe cu sens opus celor date:
deschide-
ajunse-
golește-
vine-

Elevii vor rezolva astfel:

Asemănător:
fură- ia
se ferește- se ascunde
au văzut- au zărit
fuge- aleargă

Opus:
deschide- închide
ajunse-plecase
golește- umple
vine- pleacă

Exercițiul
Fișă de lucru
Pe grupe
Aprecieri verbale
Realizarea feed-back-ului

5 min


O1
Propun elevilor organizarea unui concurs pe grupe, fiecare grupă având următoarea  sarcină:

Scrie verbe care încep cu literele a, m, v, p, c.  Câştigă echipa care termină prima și identifică verbele potrivite.

Elevii vor găsi verbe precum:
a-aruncă, aleargă, ascultă, alintă, ascute;
m-muncește, mânâncă, merge, miroase, mărește;
v-vine, visează, vorbește, vinde, vopsește;
p-plimbă, pune, pictează, prinde, poate;
c-cântă, culege, citește, colorează, coboară;
Jocul

Problemati-zarea

Fișe de lucru pe grupe
Pe grupe
Aprecieri verbale
Evaluarea
activității

10 min

O3


O4


Elevii vor primi o fișă de evaluare (anexă) cu următoarele sarcini:
1.Alcătuiește enunțuri cu următoarele verbe: mirosea, răspundea, nu fura, nu am întâlnit.   

2.Uneşte prin săgeţi verbele cu cuvintele potrivite:
(menționez elevilor că sunt expresii din textul studiat)

Sta
din pod
Am trimis
dulcețurile
Vine
un urs
Să cruțăm
hoțul

Le explic elevilor baremul de notare.
         
-diferențiat
Transcrie următorul enunț și alcătuiește propoziții cu cele două cuvinte subliniate.
,,Ursul nostru se nărăvise fure și nu fura altceva decât bomboane, ciocolată, dulceață, fructe și rahat.”

Elevii lucrează în fișa de evaluare.
1.
Maria mirosea florile din grădină.
Elevul răspundea la întrebările profesorului.
Nu fura obiectele colegului!
Nu am întâlnit niciodată un om leneș.

2.
Sta.....un urs
Am trimis....hoțul
Vine....din pod
Să cruțăm ...dulcețurile.

Exercițiul
Fișe de evaluare
independentă

Evaluare
scrisă

Evaluare în perechi
Încheierea activității

2 min.

Fac aprecieri asupra modului cum au participat şi au răspuns la lecţie elevii, asupra modului cum s-au realizat obiectivele propuse.
Îi anunț tema pentru acasă (ex.3/39 manual):
Subliniază verbele din textul următor și grupează-le într-un tabel asemănător celui dat:
       ,,Lizuca și Patrocle sunt în pădure. Ei stau lângă o răchită. Cioplesc o toacă din lemn de tei. Când vântul va bate, toaca va suna. Bunicii o vor găsi”. (M. Sadoveanu, Dumbrava minunată)

Acțiune
Stare
Existență
Elevii ascultă cu atenție aprecierile individuale și colective ale propunătoarei și își notează tema.

Conversația

Manual

Frontală

Aprecieri verbale

 

 ANEXĂ
Completând rândurile 1, 2, 3, 4 cu literele potrivite, veţi descoperi pe coloana A-B numele unei părţi de vorbire.

  1. Partea de vorbire care exprimă o însuşire a unui substantiv;
  2. Substantivele care denumesc ființe, lucruri, fenomene de același fel se numesc.....;
  3. Partea de vorbire ca ţine locul unui substantiv (unui nume);
  4. Partea de vorbire care denumeşte fiinţe, lucruri, fenomene ale naturii...;
        
       A
1

  


2


4
3

        B

Citește cu atenție textul:
Ursul  stătuse jos, în casă, doi ani întregi și ajunsese atât de stricător, încât am fost nevoit să-l pun deoparte. El s-a trezit în cutia de pălării, numai după ce încercasem fel de fel de mijloace de îndreptare.  Croind ursul din fața unei haine, moștenită de la o bunică, croitoreasa nu se gândise că, fără să vrea, îi dăduse niște năravuri pe care nici haina, nici catifeaua nu le avuseseră la rândul lor.

1.Subliniază verbele din textul dat și grupează-le în tabel:
Acțiune
Stare
Existență
2.Completează proverbele cu verbele potrivite din paranteză.

La omul sărac nici boii nu..........................  .
Cine......................................vânt.................................furtună.
Adevărul.......................................ca untdelemnul deasupra.
Cine...........................groapa altuia, ..............................în ea.
Prin muncă și stăruință, .........................................la dorință.

(vei ajunge, seamănă, cade, iese, nu trag, culege, sapă).


3.Transformă substantivele date în verbe ca în model:

ninsoare- a ninge
strigăt-............................................................
privire-............................................................
zbor-...............................................................
muncă-..........................................................
ieșire-..............................................................
prieten-..............................................................
scriere-.................................................................

4. Citește propozițiile. Transformă propoziția afirmativă într-o propoziție negativă.

Jucăriile erau așezate în cutii.
Jucăriile nu erau așezate în cutii

Ursul stătea într-o cutie.
.............................................................................................................
El fura bomboane, ciocolată, dulceață, fructe și rahat.
.............................................................................................................
Hoțul fusese prins cu dulciurile în brațe.
..............................................................................................................


Fișă de evaluare

1.Alcătuiește enunțuri cu următoarele verbe: mirosea, răspundea, nu fura, nu am întâlnit.   
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Uneşte prin săgeţi verbele cu cuvintele potrivite:
(menționez elevilor că sunt expresii din textul studiat)

Sta
din pod
Am trimis
dulcețurile
Vine
un urs
Să cruțăm
hoțul

          Fișă de evaluare

1.Alcătuiește enunțuri cu următoarele verbe: mirosea, răspundea, nu fura, nu am întâlnit.   
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Uneşte prin săgeţi verbele cu cuvintele potrivite:
(menționez elevilor că sunt expresii din textul studiat)

Sta
din pod
Am trimis
dulcețurile
Vine
un urs
Să cruțăm
hoțul

         


Fișă de evaluare (diferențiat)

 Transcrie următorul enunț și alcătuiește propoziții cu cele două cuvinte subliniate.


    ,,Ursul nostru se nărăvise fure și nu fura altceva decât bomboane, ciocolată,
dulceață, fructe și rahat.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Fișă de evaluare (diferențiat)

 Transcrie următorul enunț și alcătuiește propoziții cu cele două cuvinte subliniate.


    ,,Ursul nostru se nărăvise fure și nu fura altceva decât bomboane, ciocolată,
dulceață, fructe și rahat.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                        

Fișă de lucru (pe grupe)

Atingerea performanței:


1.Găsește verbe cu sens asemănător pentru cele date:

fură-..............................
se ferește-................................
au văzut-...................................
fuge-.......................................


2.Găsește verbe cu sens opus celor date:

deschide-...........................................
ajunse-.............................................
golește-...........................................
vine-..........................................


Fișă de lucru   (pe grupe)  

Realizarea feed-back-ului

 Scrie câte un verb care să înceapă cu literele: a, m, v, p, c.    
                                                                                                                         


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Nu se înjura şi nu se face spam