Proiect didactic - Adjectivul- poziția față de substantiv


Unitatea de învățământ:
Data :
Clasa:  a III -a A
Disciplina: Limba și literatura română
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Propunător:
Unitatea de învăţare: Care e alaiul Primăverii?
 Subiectul lecției: Intuirea claselor morfologice – Adjectivul- poziția față de substantiv
                             Text suport: Legenda  ghiocelului –după o poveste populară
Tipul lecţiei: consolidare și sistematizare a cunoștințelor
Competenţe specifice :

1.3. Sesizarea unor regularităţi ale limbii prin raportare la mesaje audiate;
3.5. Sesizarea unor regularităţi ale limbii pe baza textului citit;


Obiective operaţionale:
Cognitive:
O1 –să recunoască substantivele și adjectivele din textul dat;
O 2–să modifice poziția adjectivelor față de substantive în situații date;
O3- să formuleze enunțuri corecte cu substantivele / adjectivele descoperite;  
O4-să găsească adjective potrivite unor substantive date;
O5-să precizeze pluralul unor substantive/adjective date;
Psihomotrice:
O6 – să aibă o poziţie corespunzătoare în bancă pe parcursul activității;
Afective:
O7- să participe cu interes la activitate;
Strategia didactică:
-Metode și procedee: exerciţiul, conversaţia, observarea, explicația, expunerea;
-Materiale:  manuale, caietele elevilor, fișe de lucru, fișe de evaluare.
Forme de activitate: frontal și independent.
Locul de desfășurare: sala de clasă
Resurse didactice:
Bibliografice:
- Programa şcolară pentru disciplina Limba și literatura română, clasa a III-a, Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013 Bucureşti,
- Mihăilescu Cleopatra, Pițilă Teodora, Manual de limba și literatura română, Editura ART, București 2016
- Nuţă,  Silvia , Metodica predării limbii române în clasele primare –Ed. Aramis, București, 2001;
Resurse umane: 15 elevi
Resurse temporale: 50 min.       


Secvenţele lecţiei/
timp
Ob.
Op.
Strategii didactice
Resurse
Modalităţi de
evaluare
Activitatea învățătorului
Activitatea elevilor
Metode
Mijloace didactice
Forme de activitate
1Moment organizatoric

1 min

Se aeriseşte sala de clasă şi se asigură un climat propice pentru desfăşurarea în bune condiţii a lecției:
-pregătirea materialului didactic
Verific din punct de vedere cantitativ efectuarea temei.

Elevii se pregătesc pentru activitate.
Prezintă caietele de teme.


Frontal
Observarea


Reactualizarea cunoștințelor

2 min

   Adresez elevilor următoarele întrebări:
Reactualizarea cunoştinţelor referitoare la părţile de vorbire învăţate
1-Ce părţi de vorbire am studiat?
2-De ce cuvântul carte este substantiv?
3-Ce fel de substantiv este cuvântul carte?
4-Mai cunoașteți și altfel de substantive? Dați-mi un exemplu!
5-Ce este ca parte de vorbire cuvântul frumos?
6-De ce consideri că este adjectiv cuvântul frumos?
     
Elevii răspund astfel:

1.Substantivul, pronumele și adjectivul.
2.Cuvântul carte este substantiv deoarece denumește un lucru.
 3.Cuvântul carte este substantiv comun.
4. Da, substantivul propriu. Maria.
5.Cuvântul frumos este adjectiv.
6. Deoarece arată o însușire.
Conversația

Frontală
Aprecieri verbale
Captarea atenției

2 min

Captarea atenției se realizează printr-un aritmogrif:
1.Nu e dulce ci, dimpotrivă, e ....
2.Jilav sau ................................
3.Viteaz sau .............................
4.Nu e mic ci, dimpotrivă, e ...........
5.Nu e vorbăreţ ci, dimpotrivă, e ...
6.Ascuns sau .............................
7.Dacă nu e mare e....
8.Dacă nu pleacă.....
1.      Aritmogriful este expus pe o coală de flipchart, dar și pe fișele de lucru ale elevilor.
Elevii sunt atenţi şi dau răspunsurile corespunzătoare:
 1.amar
2.umed
3.curajos
4.mare
5.tăcut
6.pitit
7.mic
8.vine
Elevii descoperă soluția pe verticala A-B a aritmogrifului, cuvântul ADJECTIV.
Jocul

Fișă aritmogrif
Frontală

independentă
Aprecieri verbale
Anunțarea temei și a obiectivelor operaționale

1 min

  Astăzi la ora de limba română vom continua să rezolvăm sarcini pe baza textului studiat ora trecută și ne vom consolida cunoștințele despre  adjectiv. Scriu titlul la tablă: Adjectivul
Atrag atenția asupra participării active și cu interes la lecție.
Elevii ascultă cu atenție obiectivele operaționale.
Își notează titlul lecției în caiete.
Explicația

Frontală
Observarea
Dirijarea învățării

20 min


O1
O3

O3

O2
Descopăr pe o planșă de flipchart primul alineat din textul ,,Legenda ghiocelului”, care se află și pe fișa de exerciții pe care fiecare elev o primește (Anexă ):
Solicit elevilor efectuarea următoarelor sarcini:
1.Citește textul şi identifică substantivele. Scrie mai jos substantivele subliniate însoțite de cuvintele care le arată însuşirea, astfel:
-rază .......
-fata......
-astru ...............
-prințesă .........
-fată ....
Numesc un elev să citească încă o data fragmentul dat fără adjective. (acestea vor fi subliniate pentru a fi ușor omise la recitirea textului).
-Ce observați? Cum este al doilea text?
-Așadar, care este rolul adjectivelor în vorbire?

2.  Formulează câte un enunț în care să folosești câte un adjectiv care să însoțeasă un substantiv:
a)care să denumească o ființă/ un obiect/ un fenomen al naturii care să se numere cu o/două;
 b)care să denumească o ființă/lucru/fenomen al naturii care să se numere cu un/doi;

    3.Găsește cât mai multe adjective pentru următoarele substantive:
Ghiocel....
Floare.....
Lacrimă.....
Primăvară....
 4.Trece la numărul plural substantivele de la exercițiul anterior. Trece și una din însușirile găsite.
5.Alegeți două din exemplele descoperite și formulați enunțuri cu acestea.

6.Schimbă poziția adjectivului față de substantivul pe care îl însoțește:
Laleaua mândră-mândra lalea
Crinul îngâmfat-
Raza zburdalnică-
Cerul albastru-

Elevii vor răspunde astfel:1.
-rază frumoasă
-fata mică
-astru mândru și luminos
-prințesă aurie
-fată răsfățată

Al doilea text nu este la fel de expresiv ca și primul.

Elevii  ajung la concluzia că:
Adjectivele îmbogăţesc şi înfrumuseţează exprimarea.

2.
a)rază frumoasă
Pe cer strălucește o rază frumoasă de soare.
b)mândrului astru
Razele mândrului astru luminau zarea.


3.
Ghiocel plăpând, mic, gingaș, firav
Floare parfumată, colorată, albă, roșie, îmbobocită, înflorită
Lacrimă caldă, mică, mare, sărată, strecurată, cursă, cristalină
Primăvară minunată, caldă, parfumată, zglobie, dulce, cântată, desenată, fermecată
4.
Ghiocei plăpânzi
Flori parfumate
Lacrimi calde
Primăveri minunate
5.
De sub stratul de zăpadă ghioceii plăpânzi vestesc primăvara.
Grădina este plină de flori parfumate.

6.
Îngâmfatul crin
Zburdalnica rază
Albastrul cer


ExpunereaConversația


ExercițiulFișe de lucru


Frontală


Aprecieri verbale


 observarea
Realizarea feed-back-ului

6 minFixarea conţinutului se va face prin adresarea următoarelor întrebări:
- Despre ce parte de vorbire am discutat astăzi?
-De ce cuvintele mic, plăpând, firav, trist sunt adjective?
- Unde poate fi situat adjectivul față de substantiv?
Elevii răspund la întrebările adresate.
- Despre adjectiv.
-Deoarece exprimă însușiri ale unor lucruri, ființe sau fenomene ale naturii.
-Adjectivul poate fi așezat înainte sau după substantivul pe care-l însoțește.
Conversația

Frontală
Aprecieri verbale
Atingerea performanței

6 minO5

Trece la plural următoarele grupuri de cuvinte:
ghiocel micuț- micuțul ghiocel
floare mirată-mirată floare
crin înalt – înaltul crin
codiță frântă- frânta codiță

Elevii vor rezolva astăzi:

Ghiocei micuți-micuți ghiocei
Flori mirate-mirate flori
Crini înalți-înalți crini
Codițe frânte-frânte codițe


Exercițiul
Fișă de lucru
Frontal
Aprecieri verbale
Evaluarea
activității

10 min


O4


Elevii vor primi o fișă de evaluare (anexă) cu următoarele sarcini:
     
    1.Completează proverbele cu termenii potriviți din paranteză:
Acul...haine...coase.
Corabia....fără cârmă....se scufundă.
(scumpe, bună, mare, mic)
2. Adaugă adjective potrivite substantivelor date:
Vânt.......
Carte.....
Grădină...

  -diferențiat
Transcrie următorul enunț și desparte în silabe cuvintele subliniate.
,,Era un ghiocel mic și firav, a cărui codiță fusese frântă de trena rochiei de aur a prințesei.”Elevii lucrează în fișa de evaluare.

1.Acul mic haine scumpe coase.
Corabia mare fără cârmă bună se scufundă.

2.vânt rece, puternic, geros
Carte frumoasă, interesantă, minunată
Grădină mare, mică, înflorită, parfumată
Exercițiul
Fișe de evaluare
independent
Evaluare
scrisă

Evaluare în perechi
Încheierea activității

2 min.

Fac aprecieri asupra modului cum au participat şi au răspuns la lecţie elevii, asupra modului cum s-au realizat obiectivele propuse.
Îi anunț tema pentru acasă(ex.5/27 manual):
Subliniază adjectivele din textul dat:
,,Soarele, auzind vorbele duioase ale gingașului ghiocel, îi trimise raze calde”.
Elevii ascultă cu atenție aprecierile individuale și colective ale propunătoarei și își notează tema.

Conversația

Manual
Frontal

Aprecieri verbale

 

 

 

Fișă de lucru

Aritmogrif.


1.Nu e dulce ci, dimpotrivă, e ....
2.Jilav sau ................................
3.Viteaz sau .............................
4.Nu e mic ci, dimpotrivă, e ...........
5.Nu e vorbăreţ ci, dimpotrivă, e ...
6.Ascuns sau .............................
7.Dacă nu e mare e....
8.Dacă nu pleacă.....


1
2

4

DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII

            A fost odată o frumoasă rază de soare. Era chiar fata cea mică a mândrului astru luminos, o prințesă aurie. Și tocmai pentru că era cea mai mică și cea mai răsfățtă, tatăl ei o lăsa să zburde pe unde îi poftea inima.
(Legenda ghiocelului, după o poveste populară – fragment)

1.Citește textul şi identifică substantivele. Scrie mai jos substantivele subliniate însoțite de cuvintele care le arată însuşirea:

........................................................................
...........................................................................


...............................................................................................
...............................................................................................

2.Formulează câte un enunț în care să folosești câte un adjectiv care să însoțeasă un substantiv:
a)care să denumească o ființă/ un obiect/ un fenomen al naturii care să se numere cu o/două;
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
b)care să denumească mai multe ființe/lucruri/fenomene ale naturii care să se numere cu un/doi;
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    3.Găsește cât mai multe adjective pentru următoarele substantive:
Ghiocel...................................................................................................................................................
Floare.....................................................................................................................................................
Lacrimă..................................................................................................................................................
Primăvară.................................................................................................................................................

4.Trece la numărul plural substantivele de la exercițiul anterior. Trece și una din însușirile găsite.
Ghiocel
Lacrimă.
Floare.
Primăvară


5.Alegeți două din exemplele descoperite și formulați enunțuri cu acestea.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6.Schimbă poziția adjectivului față de substantivul pe care îl însoțește, conform modelului dat:
Laleaua mândră - mândra lalea
Crinul îngâmfat- __________________________________
Raza zburdalnică-__________________________________
Cerul albastru-____________________________________

ATINGEREA PERFORMANȚEI
Trece la plural următoarele grupuri de cuvinte, ca în model:
ghiocel micuț- micuțul ghiocel
floare mirată - mirată floare
crin înalt – înaltul crin
codiță frântă -  frânta codiță


Ghiocei micuți - micuții ghioceiFIȘĂ DE EVALUARE

    1.Completează proverbele cu termenii potriviți din paranteză:
Acul........................haine.....................coase.
Corabia...............................fără cârmă................................se scufundă.
(scumpe, bună, mare, mic)

2. Adaugă adjective potrivite substantivelor date:

Vânt................................................................................................................................................
Carte...............................................................................................................................................
Grădină...........................................................................................................................................FIȘĂ DE EVALUARE  -diferențiat

Transcrie următorul enunț și desparte în silabe cuvintele subliniate.

Era un ghiocel mic și firav, a cărui codiță fusese frântă de trena rochiei de aur a prințesei.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
mic.............................................firav.............................................frântă................................................

FIȘĂ DE EVALUARE  -diferențiat

Transcrie următorul enunț și desparte în silabe cuvintele subliniate.

Era un ghiocel mic și firav, a cărui codiță fusese frântă de trena rochiei de aur a prințesei.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
mic.............................................firav.............................................frântă................................................


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Nu se înjura şi nu se face spam