Proiect didactic - Vic-pitic și-o poveste din nimic, de Victoria PătrașcuUnitatea de învățământ: Școala Gimnazială Movila Miresii
Data : 23.03.2018
Clasa:  a IV -a A
Disciplina: Limba și literatura română
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Propunător:
Unitatea de învăţare: Gata de aventură
 Subiectul lecției: Textul literar narativ -  formularea ideilor principale
                              Text suport: Vic-pitic și-o poveste din nimic, de Victoria Pătrașcu
Tipul lecţiei: consolidare și sistematizare a cunoștințelor
Competenţe specifice :

1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil
3.1. Formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor informative sau literare

Obiective operaţionale:
Cognitive:
O1 -să citească corect, expresiv, fluent și conștient textul;
O2- să formuleze întrebări /  răspunsuri referitoare la conţinutul textului;
O3- să povestească textul pe fragmente/ integral;
O4- să alcătuiască planul de idei al textului;
O5- să aplice cunoștințele însușite în exercițiile propuse (eseul de cinci minute, cvintetul);    

Psihomotrice:
O6 – să scrie lizibil şi îngrijit pe caiete, pe fișe şi pe tablă, în ritm propriu;

Afective:
O7- să manifeste interes față de activitate;


Strategia didactică:
-Metode și procedee: conversaţia, lectura explicativă, exerciţiul, povestirea, jocul, explozia stelară, cvintetul, eseul de cinci minute, observarea;
-Materiale:  flipchart, manuale, caietele elevilor, textul ghicitorii-poezie, fișe de lucru, fișe de evaluare.
Forme de activitate: frontală, independentă, pe grupe.
Locul de desfășurare: sala de clasă

Resurse didactice:
Resurse umane: 15 elevi
Resurse temporale: 45 min.       
Resurse bibliografice:
- Programa şcolară pentru disciplina Limba și literatura română, clasa a IV-a, Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013 Bucureşti,
- Radu  Alina, Jeler  Roxana, Manual de limba și literatura română, Editura ART, București 2016
- Nuţă,  Silvia , Metodica predării limbii române în clasele primare –Ed. Aramis, București, 2001;
-Şerdean I.,  Metodica predării limbii române pentru învăţământul primar, E.D.P., Bucureşti, 2002

Secvenţele lecţiei/
timp
Ob.
Op.
DEMERSUL DIDACTIC
 
 
Activitatea învățătorului

Activitatea elevilor
Strategii didactice
Metode
Mijloace didactice
Forma de organizare
Metode și instrumentede
evaluare
Moment organizatoric

1 min

Aerisesc sala de clasă şi asigur un climat propice pentru desfăşurarea în bune condiţii a lecției;
-pregătesc materialul didactic;

Elevii se pregătesc pentru activitate.Observarea
Verificarea temei

3 min

În timp ce verific realizarea temei, invit câțiva elevi să citească câte două din cele mai frumoase propoziții realizate.
De asemenea, numesc elevi care vor citi rezolvarea celui de-al doilea exercițiu din temă, respectiv reproducerea unor citate specifice din text.


Elevii  prezintă caietele de teme.
Au avut de realizat enunțuri cu noile cuvinte de la vocabular și de completat un tabel cu citate din text (ex.6/ 40 manual).


Conversația
Caietele elevilor
Frontală
Aprecieri verbale
Captarea atenției

1 min

Captarea atenției se realizează cu ajutorul unei poezii-ghicitori:

În grădina fermecată,
Prin tufișuri și alei,
Se trudește noaptea toată,
Face orice muncă vrei.
Cu broscuțele voioase,
Cântă și se veselește
Și de florile frumoase,
Tot mereu se îngrijește.
De statură-i… tare mic
Și se cheamă…(Vic-pitic!)Elevii vor intui răspunsul corect: Vic-pitic.Jocul


Textul
poeziei
ghicitoare


Frontală


Aprecieri verbale
Verificarea cunoștințelor însușite anterior

2 min.-Ce fel de text este Vic-pitic și-o poveste din nimic?
-De ce spunem că este un text literar narativ?

Elevii răspund la întrebările propunătoarei:
-Este un text literar narativ.
-Textul literar narativ prezintă un șir de întâmplări, așezate într-o anumită ordine, cu ajutorul unor personaje ce participă la acțiune.
Conversația

Frontală
Aprecieri verbale
Anunțarea temei și a obiectivelor operaționale

1 min

  Astăzi vom extrage ideile principale din textul: Vic-pitic și-o poveste din nimic de Victoria Pătrașcu. Apoi, pe baza planului de idei realizat, vom încerca să povestim oral, în întregime, textul ca să înţelegem mai bine mesajul unui text literar narativ.
Notez pe tablă titlul lecției.
Elevii ascultă cu atenție obiectivele lecției.
Manifestă interes.
Explicația

Frontală
Observarea
Dirijarea învățării

18 min

O1

O3

O4Se citeşte integral textul de către  elevi.
-Solicit elevilor să delimiteze textul în fragmente și să povestească fiecare fragment formulând ideea principală.
-Reamintesc elevilor că ideile principale redau informația cea mai importantă dintr-un fragment.
-Dirijez împărțirea textului pe fragmente logice.
-După ce se vor formula ideile, voi invita câțiva elevi să le scrie la tablă, iar ceilalți în caiete.


-După ce elevii au formulat ideile principale, invit câțiva elevi să povestească, oral, în întregime textul.
-Dirijez povestirea integrală a textului.


Citesc textul din manual integral, în lanț, pe fragmente logice și povestesc stabilind ideea principală sub formă de propoziții.

Planul de idei realizat de elevi, va fi:
1.Scriitorul Marc este trist că nu mai poate să scrie povești.

2.Vic-pitic este alături de suferința lui Marc.

3.Piticul se hotărăște să-l ajute pe Marc.

4.Vic-pitic cere ajutorul unei vrăjitoare ca să-l vindece pe Marc.

5. Cu licoarea pregătită de vrăjitoare, Marc își revine.

Elevii solicitați povestesc textul în întregime, dezvoltând ideile principale scrise pe tablă.Lectura explicativă


ExercițiulPovestirea

Manuale


Caietele elevilor


Frontală


Aprecieri verbale

ObservareaAtingerea performanței

5 min


O 5
Le cer elevilor să realizeze un eseu de 5 minute cu următoarea sarcină:
    
   Dacă voi ați fi fost în locul lui
Vic-pitic, cum ați fi încercat să-l ajutați pe Marc?

Elevii vor realiza sarcina primită și se vor încadra în timpul de lucru precizat (5 minute).
Model de text realizat de copii:

    Dacă aș fi fost în locul piticului, l-aș fi invitat pe Marc să meargă într-o școală unde sunt mulți copii. L-aș fi sfătuit să discute cu fiecare în parte și să le asculte propriile povești. Copiii, în general, sunt creatori de povești, doar că nu-și dau seama de lucrul acesta. Astfel, Marc ar fi avut inspirație să scrie nu o poveste, ci un volum întreg de povești.
Eseul  de cinci minute
Fișe de lucru
Pe grupe
Aprecieri verbale

Coevaluare

Realizarea feed-back-ului

6 min.

O2

 Propun realizarea unei explozii stelare care conține întrebări din textul literar narativ studiat, cu următoarele cerinţe:
-titlul textului este scris în centrul stelei:,,Vic-pitic și-o poveste din nimic”.
Se pun întrebări în interiorul stelei, iar pe fiecare rază este scrisă o întrebare legată de întâmplările din text care începe cu unul din cuvintele:
Cine? Ce? Unde? De ce? Cum?
 -se citesc fişele lucrate de câte un
reprezentant de la fiecare grupă.
-răspunsurile vor fi formulate de membrii celorlalte grupe.
-se expun apoi pe flipchard fișele întocmite.
Elevii vor formula întrebări conform cerinței metodei. Un reprezentant al grupei citește întrebarea, iar elevii din celelalte grupe vor răspunde. În situația în care elevul numit nu va răpunde corect, va formula răspunsul elevul care a lansat întrebarea.
-Cine era Vic-pitic?
(Vic-pitic era un pitic din grădina lui Marc.)
-Ce s-a întâmplat cu Marc? (Marc considera că s-au scris toate poveștile, iar el nu mai avea despre ce să scrie.)
-De ce l-au părăsit prietenii pe Marc?
(Prietenii l-au părăsit deoarece  îl vedeau foarte morocănos.)
-Cum l-a vindecat vrăjitoarea Zuze pe Marc?
(Vrăjitoarea i-a pregătit o licoare magică.)
-Unde l-a înțepat țânțarul cel bătrân pe Marc?
(Țânțarul l-a înțepat aproape de inimă.)

Explozia
stelară

Fișe de lucru

RecompensePe grupe

Aprecieri verbale


Recompense

(fețe zâmbitoare)
Evaluarea
activității

7 min.

O5


Elevii vor primi o fișă de evaluare (anexă) cu următoarele sarcini:
1. Indică ordinea în care s-au petrecut întâmplările din text.
 

        Toți prietenii l-au părăsit pe Marc.

 
          Marc era trist și morocănos.

        Vrăjitoarea Zuze a preparat o poțiune pentru Marc.
          Vic-pitic a rămas singurul său prieten.
           Marc a fost vindecat și cu ajutorul unui țânțar.
      Vic-pitic căuta o soluție pentru vindecarea de tristețe a lui Marc.

2.Realizează un cvintet (o poezie din cinci versuri)  în care cuvântul cheie să fie Vic-pitic precizând:
-2 însușiri;
-3 acțiuni;
-o propoziție alcătuită din 4 cuvinte despre cuvântul-cheie;
-esența cuvântului cheie


Diferențiat:
Transcrie al treilea fragment al textului. Verifică transcrierea și autoevaluează-te potrivit criteriilor date:
-identificarea fragmentului;
-respectarea alineatelor;
-aspectul scrisului (îngrijit, lizibil).


Elevii lucrează în fișa de evaluare.
Ordinea propozițiilor este:
1.Marc era trist și morocănos.
2. Toți prietenii l-au părăsit pe Marc.
3. Vic-pitic a rămas singurul său prieten.
 4 Vic-pitic căuta o soluție pentru vindecarea de tristețe a lui Marc.
5. Vrăjitoarea Zuze a preparat o poțiune pentru Marc.
6. Marc a fost vindecat și cu ajutorul unui țânțar.


Model de cvintet realizat de către elevi:
Vic-pitic
mic, harnic
zâmbind, trebăluind, măturând
Vic-pitic este foarte îngrijorat
salvatorul


Exercițiul


Fișe de evaluare

independentă

Evaluare
scrisă

Autoevaluare
Încheierea activității

1 min.

Fac aprecieri asupra modului cum au participat şi au răspuns la lecţie elevii, asupra modului cum s-au realizat obiectivele propuse. Acord calificative elevilor ce s-au evidențiat pe parcursul activității.
Îi anunț tema pentru acasă: Povestește în scris, după planul de idei, textul studiat.

Diferențiat:
Transcrie primul fragment din textul studiat.
Elevii ascultă cu atenție aprecierile individuale și colective ale propunătoarei și își notează tema.

Explicația


Frontală
Aprecieri verbale

Fișă de lucru (pe grupe)

Formulează  întrebări în legătură cu textul studiat care să înceapă cu următoarele cuvinte: Cine? Ce? Unde? De ce? Cum?                                                                                                      
                                                               


                                                                                               
Fișă de evaluare
  1. Indică ordinea în care s-au petrecut întâmplările din text.
 

        Toți prietenii l-au părăsit pe Marc.

 
         Marc era trist și morocănos.
        Vrăjitoarea Zuze va prepara o poțiune pentru Marc.
         Vic-pitic a rămas singurul său prieten.
         Marc este vindecat cu ajutorul unui țânțar.
       
         Vic-pitic caută o soluție pentru vindecarea de tristețe a lui Marc.

 2.Realizează un cvintet în care cuvântul-cheie să fie Vic-pitic precizând:
-2 însușiri;
-3 acțiuni;
-o propoziție alcătuită din 4 cuvinte despre cuvântul-cheie;
- o sinteză a cuvântului cheie;


-
-
-
-
-


Fișă de evaluare (diferențiat)

Transcrie al treilea fragment al textului. Verifică transcrierea și autoevaluează-te potrivit criteriilor date:
-identificarea fragmentului;
-respectarea alineatelor;
-aspectul scrisului (îngrijit, lizibil).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ATINGEREA PERFORMANȚEI
(eseul de cinci minute)

            Dacă voi ați fi fost în locul lui Vic-pitic, cum ați fi încercat să-l ajutați pe Marc?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Nu se înjura şi nu se face spam