Proiect didactic - Verbul- exerciții aplicative


Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Movila Miresii
Data : 23.03.2018
Clasa:  a IV -a A
Disciplina: Limba și literatura română
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Propunător:
Unitatea de învăţare: Gata de aventură
 Subiectul lecției: Intuirea claselor morfologice – Verbul- exerciții aplicative
                             Text suport: Vic-pitic și-o poveste din nimic, de Victoria Pătrașcu
Tipul lecţiei: consolidare și sistematizare a cunoștințelor
Competenţe specifice :

1.3. Sesizarea abaterilor din mesajele audiate în vederea corectării acestora;
3.5. Sesizarea abaterilor din textele citite în vederea corectării acestora;

Obiective operaţionale:
Cognitive:
O1 - să identifice verbe  într-un text dat, aplicând cunoștințele însușite anterior;
O 2 - să analizeze verbele identificate, stabilind persoana, numărul, timpul;    
O3-  să recunoască verbul nepotrivit (intrusul) din serii de cuvinte date;
O4- să scrie verbe cu sens asemănător / opus pentru verbe date;
O5- să găsească  verbe conform unor criterii date;
Psihomotrice:
O6 – să aibă o poziţie corespunzătoare în bancă pe parcursul activității;
Afective:
O7- să manifeste interes pentru activitate;

Strategia didactică:
-Metode și procedee: ciorchinele, exerciţiul, conversaţia, observarea, jocul, explicația;
-Materiale:  flipchart, fișe aritmogrif, manuale, caietele elevilor, fișe de lucru, fișe de evaluare.
Forme de activitate: frontală, independentă și pe grupe.
Locul de desfășurare: sala de clasă
Resurse didactice:
Resurse bibliografice:
- Programa şcolară pentru disciplina Limba și literatura română, clasa a IV-a, Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013 Bucureşti,
- Mihăilescu Cleopatra, Pițilă Teodora, Manual de limba și literatura română, Editura ART, București 2016
- Nuţă,  Silvia , Metodica predării limbii române în clasele primare –Ed. Aramis, București, 2001;
Resurse umane: 15 elevi
Resurse temporale: 45 minute


DEMERSUL DIDACTIC


Secvenţele
lecţiei/
timp
Ob.
Op.


Strategii didactice
Activitatea învățătorului
Activitatea elevilor
Metode și
procedee
Mijloace didactice
Forme de organizare

Metode și instrumen
-te  de
evaluare

Moment organizatoric

1 min

Se aeriseşte sala de clasă şi se asigură un climat propice pentru desfăşurarea în bune condiţii a lecției.

Elevii se pregătesc pentru activitate.
Observarea


Captarea atenției

3 minDupă ce mă asigur că elevii sunt pregătiți pentru activitate, le spun că Marc, personajul din textul studiat în ora precedentă, s-a hotărât să scrie o poveste nouă. Ca să aibă mai multă inspirație, l-am invitat - imaginar desigur!- la noi în clasă și - cine știe?- poate va descoperi un nou subiect de poveste.
Credeți că Marc s-ar simți inspirat dacă ar veni în clasa noastră?
Le solicit elevilor completarea unui aritmogrif:
1.      Aritmogriful este expus pe o coală de flipchart, dar și pe fișele de lucru ale elevilor.
-Pe coloana verticală de la A la B se va obţine cuvântul: VERBUL (anexa )
Cerinţe/ definiții :
1. Cuvintele sunt părți de ............
2. Exprimă însușirea unui obiect……..
3. Ține locul unui nume……..
4. Cuvantul carte este ..............
5. Exprimă un numar…….
6. Fuge sau…………
2.       
3.      -Solicit elevilor să-și lipească în caiet aritmogriful completat. (după ce își vor nota titlul lecției)


Sunt încântați că-l pot inspira pe Marc să scrie o poveste nouă.
Elevii sunt atenţi şi dau răspunsurile corespunzătoare:
 Elevii descoperă soluția pe verticala A-B a aritmogrifului, cuvântul VERBUL.

Soluții:


1.vorbire
2.adjectiv
3.pronume
4.substantiv
5.numeral
6.aleargă

Conversația

Jocul
Fișă aritmogrif

Flipchart
Frontală

Indepen-
dentăAprecieri
verbale

Anunțarea temei și a obiectivelor operaționale

1 min

  Astăzi la ora de limba română vom continua să rezolvăm sarcini pe baza textului studiat ora trecută și ne vom consolida cunoștințele despre  verb, realizând cât mai multe exerciții de analiză a acestei părți de vorbire.
  Scriu titlul lecției la tablă:
Verbul – exerciții aplicative
Atrag atenția asupra participării active și cu interes la lecție și... subliniez că Marc are posibilitatea să scrie alături de ei Povestea verbului.
Elevii ascultă cu atenție obiectivele operaționale.
Își notează titlul lecției în caiete.
Explicația

Tablă
Frontală
Observarea


Reactualizarea cunoștințelor
dobândite anterior

5 min


O1
  
Solicit elevilor reactualizarea cunoștințelor despre verb prin completarea  unui ciorchine.
În urma răspunsurilor formulate de elevi, completez fiecare satelit al ciorchinelui reprezentat pe o coală de flipchart.

a)Așadar, cum recunoaștem verbul copii?

b)Cum deosebim verbele în comunicare? Cum analizăm un verb?

c)Cum recunoaștem numărul unui verb? (cer exemple)

d)Dar persoana? (cer exemple)


e)Cum stabilim timpul verbului? (cer exemple)

Elevii răspund oral la întrebările propunătoarei.a)Verbul este partea de vorbire care exprimă acțiunea, starea  sau existența ființelor, lucrurilor, fenomenelor naturii.

b)Noi deosebim verbele în comunicare prin analiză. Atunci când analizăm un verb stabilim: numărul, persoana și timpul.
c)Spunem că un verb este la numărul singular când indică acțiunea unei singure persoane (culeg) și la numărul plural când exprimă acțiunea mai multor persoane (culegem).

d)Stabilim persoana astfel: persoana care vorbește indică persoana I, persoana cu care se vorbește indică persoana a II-a, iar persoana a III-a indică persoana despre care se vorbește. (exemplu: scriu/ scrii/ scrie).

e)Spunem că un verb este la timpul prezent atunci când acțiunea se desfășoară în timpul vorbirii (învăț) la timpul trecut când acțiunea s-a petrecut înainte de momentul vorbirii (învățam) și viitor  atunci când acțiunea se va desfășura în curând, adică după momentul vorbirii (voi învăța).


Ciorchine
-le

flipchart

Frontală

Aprecieri
verbale

Dirijarea învățării

18 minO1
O2O3


Descopăr pe o planșă de flipchart un fragment din textul Vic-pitic și-o poveste din nimic, de Victoria Pătrașcu  care se află și pe fișa de lucru pe care fiecare elev o primește la începutul activității (Anexă ):

Solicit elevilor, pe baza acestui text, efectuarea următoarelor sarcini:
1.Subliniază verbele din textul dat.
2. Analizați primele zece verbe identificate, stabilind numărul, persoana și timpul, conform tabelului:
Invit elevii, pe rând, la tablă să facă analiza verbelor conform cerinței.

Verb
Nr.
Pers.
Timp

3.Găsește verbele nepotrivite din seriile de mai jos, intuind timpul acestora și încercuiește-le:
a)devenise, părăsise, este, stătea, părea, curăța;
b)am, bate,  a apucat, face, scrie,  amestecă, sunt;
c)va scrie, va asculta, va povesti, a spus, va vedea;

Elevii vor răspunde astfel:


1.Verbele subliniate vor fi:
devenise, părăsiseră, nu se așezau,
nu părăsise, stătea, era, nu știți, este, sunt, părea, stătea, se lăsa, prindea, începea, să trebăluiască, este, să aibă, se plimba, așeza, curăța, mătura, cânta, dădea.


Elevii vor analiza verbele conform sarcinii primite.
Vor lucra individual, pe fișa de lucru, dar și la tablă/  pe flipchart.3. Intrușii vor fi identificați astfel:

a)este

b)a apucat

c)a spus

ExpunereaConversațiaExercițiul
Joc detectivul


Fișe de lucru

Planșa flipchart


Frontală


Aprecieri
verbale


 observarea

Atingerea performanței

5 minO4

Găsește verbe cu sens asemănător  celor date:
prindea=
așeza=
clătina=
strecura=
spunea=
a schimbat=Găsește verbe cu sens opus celor date:
dădea-
face-
stătea-
începeau-
apucă-
adun-
Elevii vor rezolva astfel:

Asemănător:
apuca,
punea,
 mișca,
 furișa,
zicea,
a înlocuit.


Opus:
lua,
desface,
mergea
terminau,
desprinde,
împrăștii

Exercițiul

Fișe de lucru

Pe grupe

Aprecieri
verbale

Realizarea feed-back-ului

4 min


O5
Propun elevilor realizarea următoarei sarcini:
Găsește verbe potrivite substantivului poveste.
 


Elevii vor realiza sarcina.
Exemple de verbe potrivite:
citesc, scriu, ascult, gândesc, văd, povestesc, creez, observ, adulmec, inspir, desenez, pictez etc.Exercițiul

Fișe de lucru

Pe grupe

Coevaluare

Evaluarea
activității

7 min

O2


O5


Elevii vor primi o fișă de evaluare (anexă) cu următoarele sarcini:
1.Identifică și analizează verbele din următoarea propoziție, conform tabelului dat:
 A alergat într-un suflet la Zuze să îi  spună dorința sa.
Verb
Pers.
Nr.
Timp

2.Transcrie enunțurile, scriind formele verbelor din paranteză la momentul indicat.

Marc (a scrie/ viitor)  povești minunate.
Pisica și câinele (a pleca/ prezent) din curtea lui Marc.
Vrăjitoarea ( a pregăti/ trecut) o poțiune pentru Marc.

3.Selectează din fragmentul dat un verb la timpul trecut și trece-l la viitor păstrând numărul și persoana.

Le explic elevilor baremul de notare.
-diferențiat
Transcrie următoarele enunțuri. Alcătuiește propoziții cu cele  trei cuvinte subliniate.
,,Marc stătea posac. Florile, păsările, luna, cerul au fost în poveștile altora. Ar fi putut să scrie despre blocuri și magazine.”

Elevii lucrează în fișa de evaluare.
1.
verb
pers.
  nr.
timp
a alergat
a III-a
   sg
trecut
să spună
a III-a
    sg
prezent


2.Forma corectă a verbelor este:

-va scrie
-pleacă
-a pregătit
3.devenise (timp trecut) / va deveni (timpul viitor)Exercițiul

Fișe de evaluare

Indepen-dentă

Evaluare
scrisă

Evaluare în perechi

Încheierea activității

1 min.

Fac aprecieri asupra modului cum au participat şi au răspuns la lecţie elevii, precum și a modului cum s-au realizat obiectivele propuse.
Acord calificative elevilor care
s-au evidențiat pe parcursul activității.
Îi anunț tema pentru acasă (ex.15/41 manual) având următoarea cerință:
Identifică verbele din propozițiile următoare și precizează numărul, persoana și timpul acestora.
    
       Diferențiat
     Alcătuiți enunțuri despre Vic-pitic, personajul din textul studiat, utilizând următoarele verbe: caută, găsește, se bucură și amestecă.

Elevii ascultă cu atenție aprecierile individuale și colective ale propunătoarei și își notează tema.

Conversația

Manuale

Frontală

Aprecieri
verbaleANEXE

Aritmogrif  gramatical
               Rezolvând corect aritmogriful, pe verticala A-B
vei descoperi denumirea unei părți de vorbire sudiate.
Top of Form

A


1
2

3


4
56

BBottom of Form
1. Cuvintele sunt părți de ............
2. Exprimă însușirea unui obiect……..
3. Ține locul unui nume……..
4. Cuvântul carte este ..............
5. Exprimă un număr…….
6. Fuge sau…………
Aritmogrif  gramatical
              Rezolvând corect aritmogriful, pe verticala A-B
vei descoperi denumirea unei părți de vorbire sudiate.
Top of Form

A


1
2

3


4
56

BBottom of Form
1. Cuvintele sunt părți de ............
2. Exprimă însușirea unui obiect……..
3. Ține locul unui nume……..
4. Cuvântul carte este ..............
5. Exprimă un număr…….
6. Fuge sau………Fișă de lucru
( dirijarea învățării)

 Marc devenise atât de trist, că-l părăsise întâi câinele, apoi și pisica. Nici păsările nu se mai așezau pe streașina casei. Singurul care nu-l părăsise și mai stătea încă sub o frunză de brusture era Vic-pitic. Nu știți cine este Vic-pitic? Evident, un pitic. Un pitic de grădină, mic așa cum sunt toți piticii. Ziua părea făcut din ghips și stătea cuminte și zâmbitor cu o roabă în mână. Însă, cum se lăsa noaptea, prindea viață și începea să trebăluiască prin grădină. Căci asta este treaba piticilor de grădină: să aibă grijă de flori, de frunze, alei și tufișuri. Se plimba prin grădină și mai așeza o frunzuliță, mai curăța o floare, mătura aleea de frunze uscate, cânta un cântecel cu broscuțele din iaz sau le dădea câte o indicație licuricilor.

1.Subliniază verbele din textul dat.
2. Analizați primele zece verbe identificate, stabilind numărul, persoana și timpul, conform tabelului:

Verbul
Numărul
Persoana
Timpul
3.Găsește verbele nepotrivite din seriile de mai jos, intuind timpul acestora și încercuiește-le:
a)devenise, părăsise, este, stătea, părea, curăța;
b)am, bate,  a apucat, face, scrie,  amestecă, sunt;
c)va scrie, va asculta, va povesti, a spus, va vedea;

Fișă de lucru ( pe grupe)
(atingerea performanței)

1.Găsește verbe cu sens asemănător  celor date:

prindea=
așeza=
clătina=
strecura=
spunea=
a schimbat=

2.Găsește verbe cu sens opus celor date:

dădea-
face-
stătea-
începeau-
apucă-
adun-
3.Găsește verbe potrivite substantivului poveste.
 


Fișă de evaluare


1.Identifică și analizează verbele din următoarea propoziție, conform tabelului dat:
  A alergat într-un suflet la Zuze să îi  spună dorința sa.

Verb
Persoana
Numărul
Timpul

 2.Transcrie enunțurile, scriind formele verbelor din paranteză la momentul indicat.

Marc (a scrie/ viitor)  povești minunate.

__________________________________________________________
Pisica și câinele (a pleca/ prezent) din curtea lui Marc.

__________________________________________________________
Vrăjitoarea ( a pregăti/ trecut) o poțiune pentru Marc.

_________________________________________________________

3.Selectează din fragmentul dat un verb la timpul trecut și trece-l la viitor păstrând numărul și persoana.

__________________________________________________________

Fișă de evaluare
diferențiat

1.Transcrie următoarele enunțuri.

Marc stătea posac. Florile, păsările, luna, cerul au fost în poveștile altora. Ar fi putut să scrie despre blocuri și magazine.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Alcătuiește propoziții cu cele  trei cuvinte subliniate.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Temă (diferențiat)

     Alcătuiți enunțuri despre Vic-pitic, personajul din textul studiat, utilizând următoarele verbe: caută, găsește, se bucură și amestecă.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Nu se înjura şi nu se face spam