Se afișează postările cu eticheta Materiale didactice. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta Materiale didactice. Afișați toate postările

Din activitățile noastre - Grădina lui Vic-pitic


Proiect didactic - Tehnici de lucru cu hârtia: Grădina lui Vic-pitic – colaj


Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Movila Miresii
Propunător:
Data:  23.03.2018
Clasa : a IV-a A
Aria curriculară: Arte și tehnologii
Disciplina: Arte vizuale și abilități practice
Unitatea de învățare: Măiestrie și creație
Subiectul lecției :  Tehnici de lucru cu hârtia: Grădina lui Vic-pitic – colaj
Tipul lecției: Formare de priceperi şi deprinderi

Competențe specifice:
2.1. Valorificarea unor materiale și tehnici adecvate, pentru exprimarea clară a unui mesaj intenționat;
2.3. Realizarea de produse unicat, personalizate și utilizabile, în urma desfășurării unor activități dominant manuale, creative și ludice;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE
Cognitive:
O1 – să identifice etapele  realizării lucrării pornind de la modelul dat ;
O2 să evalueze lucrările proprii şi pe ale colegilor, cu ajutorul criteriilor de evaluare stabilite;  

 Psiho-motrice:
O3 – să  utilizeze tehnici diferite de lucru cu hârtia (pliere, decupare după contur, lipire);
O4 - să mânuiască corect materialele de lucru;
O5 -  să coloreze piticul respectând conturul desenului;
O6 – să asambleze corect , estetic şi creativ în spaţiul de lucru elementele componente  pentru realizarea produsului final;

Afective:
O7 -să coopereze cu membrii grupei pentru realizarea  lucrării propuse;

Proiect didactic - Adunarea și scăderea fracțiilor cu același numitor – exerciţii şi probleme


Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială Movila Miresii
Data: 23.03.2018
Clasa: a IV-a A
Disciplina: Matematică
Aria curriculară: Matematică şi știinţe
Propunător:
Unitatea de învăţare: Fracții cu numitorul mai mic sau egal cu 10 sau cu numitorul egal cu 100
Subiectul: Adunarea și scăderea fracțiilor cu același numitorexerciţii şi probleme

Tipul lecţiei: consolidare și sistematizare a cunoștințelor

Competenţe specifice :
2.1. Recunoaşterea numerelor naturale în concentrul 0- 1 000 000 şi  fracţiilor cu numitori mai mici sau egali cu 10, respectiv egali cu 100
2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 -1 000 000 sau cu numere fracţionare;
5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme cu raţionamente diverse;

Obiective operaţionale:
Cognitive:
 O1- să utilizeze terminologia corespunzătoare în citirea/ scrierea fracţiilor;
O2- să efectueze operaţii de adunare şi scădere între fracţii cu acelaşi numitor;
O3- să rezolve probleme cu fracţii prin operaţiile învăţate ( adunare, scădere);

O4- să compună probleme cu ajutorul unor fracții date;

Psihomotrice:
O5-să mânuiască corespunzător materialul didactic conform sarcinilor matematice;
Afective:
O6-să manifeste interes/motivaţie pentru  rezolvarea sarcinilor;     

Proiect didactic - Verbul- exerciții aplicative


Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Movila Miresii
Data : 23.03.2018
Clasa:  a IV -a A
Disciplina: Limba și literatura română
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Propunător:
Unitatea de învăţare: Gata de aventură
 Subiectul lecției: Intuirea claselor morfologice – Verbul- exerciții aplicative
                             Text suport: Vic-pitic și-o poveste din nimic, de Victoria Pătrașcu
Tipul lecţiei: consolidare și sistematizare a cunoștințelor

Proiect didactic - Vic-pitic și-o poveste din nimic, de Victoria PătrașcuUnitatea de învățământ: Școala Gimnazială Movila Miresii
Data : 23.03.2018
Clasa:  a IV -a A
Disciplina: Limba și literatura română
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Propunător:
Unitatea de învăţare: Gata de aventură
 Subiectul lecției: Textul literar narativ -  formularea ideilor principale
                              Text suport: Vic-pitic și-o poveste din nimic, de Victoria Pătrașcu
Tipul lecţiei: consolidare și sistematizare a cunoștințelor
Competenţe specifice :

1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil
3.1. Formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor informative sau literare

Obiective operaţionale:
Cognitive:
O1 -să citească corect, expresiv, fluent și conștient textul;
O2- să formuleze întrebări /  răspunsuri referitoare la conţinutul textului;
O3- să povestească textul pe fragmente/ integral;
O4- să alcătuiască planul de idei al textului;
O5- să aplice cunoștințele însușite în exercițiile propuse (eseul de cinci minute, cvintetul);    

Psihomotrice:
O6 – să scrie lizibil şi îngrijit pe caiete, pe fișe şi pe tablă, în ritm propriu;

Afective:
O7- să manifeste interes față de activitate;

Proiect didactic, Grecii, prima civilizație a Europei

      UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială Movila Miresii
       PROPUNĂTOR:Florean Cornelia
CLASA: a IV-a 
DATA: 20.11.2017
DISCIPLINA:   Istorie  
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Epoci istorice, evenimente, personalități, locuri istorice
SUBIECTUL: Grecii, prima civilizație a Europei
TIPUL LECTIEI: transmitere  de cunoştinţe
COMPETENȚE SPECIFICE:
- sa recunoasca si sa utilizeze informatii dintr-o sursa istorica
- sa foloseasca termeni istorici in situatii diverse

OBIECTIVE OPERATIONALE:
O1 – sa precizeze pozitia geografica a Greciei;
O2 – sa numeasca ocupatiile principale ale vechilor greci;
O3 – sa descrie modul de viata al grecilor si cele doua mari orase-cetati
O4 -  sa extraga informatii despre educatia si mitologia greaca din textele date;
O5 – sa completeze un text lacunar utilizand cuvintele date.

Proiect didactic, Înmulţirea numerelor când factorii au cel mult trei cifre


Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Movila Miresii
Clasa: a IV-a A                                                                                                                                  
Data: 
Propunător: Florean Cornelia
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii
Disciplina: Matematică
Unitatea de învăţare: Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0-1.000.000
Subiectul: Înmulţirea numerelor când factorii au cel mult trei cifre
Tipul lecţiei: formarea de priceperi şi deprinderi
Competențe specifice:
2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 1 000 000 când factorii au cel mult trei cifre şi de împărţiri la numere de o cifră sau două cifre;
5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme cu raţionamente diverse;

Obiective operaţionale:
Cognitive:
  O1:  să efectueze operaţii de  înmulţire a două numere de cel mult trei cifre;
  O2: să compare două produse de numere;  
  O3:   să  afle dublul / triplul unui număr dat;
  O4:   să rezolve exerciţii respectând ordinea efectuării operaţiilor;
  O5: să scrie numere date sub forma unei sume/ diferențe sau produs de doi factori;

Proiect didactic, Adjectivul


Data
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Movila Miresii
Clasa : a IV-a A
Propunător : Florean Cornelia
Aria curriculară : Limbă şi comunicare
Disciplina : Limba și literatura română
Unitatea de învăţare :  O iarnă... de poveste
Subiectul : Intuirea claselor morfologice - Adjectivul
Tipul lecţiei: sistematizare şi consolidare a cunoştinţelor
Locul de desfăşurare: sala de clasă
Numărul de elevi: 16
Resurse temporale: 45 de minute

Competențe specifice:

1.1. Realizarea de deducţii simple pe baza audierii unui text literar sau informativ accesibil;
3.5. Sesizarea abaterilor din textele citite în vederea corectării acestora;

Obiective operaţionale:

Cognitive :
O1-să folosească adjective în comunicarea orală și scrisă;
O2- să recunoască adjectivele din textul suport;
O3- să formeze propoziţii cu adjective  date/ găsite;
O4-să  analizeze morfologic adjectivele dintr-un text dat, precizând  genul și numărul;
O5-să găsească adjective cu sens opus celor date;
Afective :
O6 -Să participe cu interes la activitate;
Psiho-motrice:
 O7 -să adopte o poziţie corectă în bancă în timpul activității;

Proiect didactic - Intuirea claselor morfologice - Substantivul

PROIECT DIDACTIC

Data : 18.10. 2017
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Movila Miresii
Clasa : a IV-a A
Propunător : Florean Cornelia
Aria curriculară : Limbă şi comunicare
Disciplina : Limba și literatura română
Unitatea de învăţare : Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!
Subiectul : Intuirea claselor morfologice - Substantivul
Tipul lecţiei: sistematizare şi consolidare a cunoştinţelor
Locul de desfăşurare: sala de clasă
Numărul de elevi: 16
Resurse temporale: 45 de minute

Competențe specifice:

1.1. Realizarea de deducţii simple pe baza audierii unui text literar sau informativ accesibil;
3.5. Sesizarea abaterilor din textele citite în vederea corectării acestora;

Obiective operaţionale:

Cognitive :
O1-să folosească substantive în comunicarea orală și scrisă;
O2- să recunoască substantivele din textul suport;
O3- să formeze propoziţii cu substantive date;
O4-să  analizeze morfologic substantivele dintr-un text dat precizând felul, genul, numărul;
O5-să schimbe numărul unor substantive date;
Afective :
O6 -Să participe cu interes la activitate;
Psiho-motrice:
 O7 -să adopte o poziţie corectă în bancă în timpul activității;

Schema orară

SCHEMA   ORARĂ
Învățământ primar

ARII curriculare


DISCIPLINE

CLASA


P
I
II
III
IV


I.
Limbă şi comunicare
Limba şi literatura română
                                        (denumire la  P, I, II - Comunicare în limba română )

5

7

6

5

5


Limba modernă (Engleză)

1

1

1

2

2

II.
Matematică si ştiinţe ale naturii
Matematică     
                              (la P, I, II stud. integrat-Matematică şi explorarea mediului)

3
1

3
1

4

4

4

Stiinţele naturii
1

1

1III.
Om si societate
Istorie

---

---

---

---

1

Geografie

---

---

---

---

1

Educaţie civică

---

---

---

1

1

Religie

1

1

1

1

1

IV. Educaţie fizică si sport şi sănătate
Educaţie fizică

2

2

2

2

2

Joc şi mişcare

---

---

---

1

1


Muzică şi mişcare

2

2

2

1

.1.
V.
Arte

Arte vizuale şi abilitaţi practice

2

2

2

2

.1.
VI.
Tehnologii

VII. Consiliere si orientare

Dezvoltare personală

2

1

1

---

---


Număr ore  trunchi comun

19

20

20

20

21

Curriculum la decizia şcolii


0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

Număr minim total de ore pe săptămână
19
20
20
20
21


Număr maxim total de ore pe săptămână

20

21

21

21

22Proiect didactic, Dărnicie, după Mircea Sântimbreanu


Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Movila Miresii
Data : 14.04.2017
Clasa:  a III -a A
Disciplina: Limba și literatura română
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Propunător:
Unitatea de învăţare: Cum gândesc? Ce simt? Cum mă comport?
 Subiectul lecției: Textul narativ -  formularea ideilor principale; Text suport:Dărnicie, după Mircea Sântimbreanu
Tipul lecţiei: consolidare și sistematizare a cunoștințelor
Competenţe specifice :

1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil
3.2. Formularea unui răspuns emoţional faţă de textul literar citit


Obiective operaţionale:
Cognitive:
O1 -să citească textul corect, expresiv, fluent și conștient ;
O2- să formuleze întrebări /  răspunsuri referitoare la conţinutul textului;
O 3- să povestească oral conținutul textului;
O4- să extragă ideile principale/ de detaliu  potrivit succesiunii momentelor din text;
O5- să indice ordinea în care s-au petrecut întâmplările din text;
O6- să își exprime părerea față de atitudinea personajelor din text;    
Psihomotrice:
O7 – să aibă o poziţie corespunzătoare în bancă pe parcursul activității;
Afective:
O8- să manifeste interes față de activitate;