Proiect didactic, Dărnicie, după Mircea Sântimbreanu


Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Movila Miresii
Data : 14.04.2017
Clasa:  a III -a A
Disciplina: Limba și literatura română
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Propunător:
Unitatea de învăţare: Cum gândesc? Ce simt? Cum mă comport?
 Subiectul lecției: Textul narativ -  formularea ideilor principale; Text suport:Dărnicie, după Mircea Sântimbreanu
Tipul lecţiei: consolidare și sistematizare a cunoștințelor
Competenţe specifice :

1.1. Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil
3.2. Formularea unui răspuns emoţional faţă de textul literar citit


Obiective operaţionale:
Cognitive:
O1 -să citească textul corect, expresiv, fluent și conștient ;
O2- să formuleze întrebări /  răspunsuri referitoare la conţinutul textului;
O 3- să povestească oral conținutul textului;
O4- să extragă ideile principale/ de detaliu  potrivit succesiunii momentelor din text;
O5- să indice ordinea în care s-au petrecut întâmplările din text;
O6- să își exprime părerea față de atitudinea personajelor din text;    
Psihomotrice:
O7 – să aibă o poziţie corespunzătoare în bancă pe parcursul activității;
Afective:
O8- să manifeste interes față de activitate;


Strategia didactică:
-Metode și procedee: lectura explicativă,explozia stelară, exerciţiul, conversaţia, brainstorming, observarea;
-Materiale:  flipchart, manual, caietele de lucru și de clasă ale elevilor, fișe de lucru, fișe de evaluare.
Forme de activitate: frontal, independent, pe grupe.
Locul de desfășurare: sala de clasă

Resurse didactice:
Bibliografice:
- Programa şcolară pentru disciplina Limba și literatura română, clasa a III-a, Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013 Bucureşti,
- Mihăilescu Cleopatra, Pițilă Teodora, Manual de limba și literatura română, Editura ART, București 2016
- Nuţă,  Silvia , Metodica predării limbii române în clasele primare –Ed. Aramis, București, 2001;
Resurse umane: 16 elevi
Resurse temporale: 50 min.       


Secvenţele lecţiei/
timp
Ob.
Op.
Strategii didactice
Resurse
Modalităţi de
evaluare
Activitatea învățătorului
Activitatea elevilor
Metode
Mijloace didactice
Forma de activitate
1Moment organizatoric

1 min

Se aeriseşte sala de clasă şi se asigură un climat propice pentru desfăşurarea în bune condiţii a lecției:
-pregătirea materialului didactic
Verific cantitativ realizarea temei.


Elevii se pregătesc pentru activitate, prezintă caietele de teme.
Conversația
Caietele elevilor
Frontală
Observarea

Captarea atenției

2 min

Captarea atenției se realizează printr-un  brainstorming.

La ce vă gândiți când auziți cuvântul dărnicie?

După notarea răspunsurilor pe tablă, se vor analiza cuvintele care  denumesc atitudinea de dăruire.

Elevii dau răspunsuri diverse.
Brainstor-
mingul


Flipchart

Frontală
Aprecieri verbale
Anunțarea temei și a obiectivelor operaționale

1 min

  Menționez elevilor că, astăzi, la ora de limba română, vom continua să rezolvăm sarcini pe textul: Dărnicie, după Mircea Sântimbreanu
Vom citi textul, îl vom împărți în fragmente, îl vom povesti și apoi vom extrage ideile principale.
Notez pe tablă titlul lecției.
Elevii ascultă cu atenție obiectivele operaționale.
Explicația

Frontală
Observarea

Actualizarea cunoștințelor

3 min

  Propun elevilor un joc.
Fiecare primește câte un bilețel.
Le cer elevilor să scrie pe bilet când au dăruit necondiționat ultima oară ceva cuiva.
Bilețelele vor fi așezate pe o planșă de flipchart și apoi citite.
Se va comenta conținuul acestora.

Jocul

Conversația
Biletele
Frontală
Aprecieri verbale

Dirijarea învățării

20 min

O1

O2


O3

O4

După ce se va citi textul  în lanț  le voi adresa elevilor următoarele întrebări:
1.Unde se petrece întâmplarea?

2. Care sunt personajele povestirii?

3.Despre ce discută cei doi băieți?

4.Ce părere are gazda despre prietenie?

5. Cum se comportă el cu Vintilă?

6.Care este sfârșitul întâmplării?

7.În text, băitul susține că prietenia înseamnă totul. Precizează argumentele pe care le aduce în sprijinul afirmației.
8.Identifică o situație care contrazice afirmația băiatului.


Solicit elevilor să delimiteze textul în fragmente și să povestească fiecare fragment formulând ideea principală.

După ce se va formula ideea principală, un elev o va scrie la tablă, iar ceilalți în caiete.

Elevii vor răspunde la întrebările propunătoarei.

Ideile principale extrase de către elevi, după ce povestesc textul,  vor fi:
1. Doi băieți stau de vorbă în fața sobei.
2. Gazda își expune părerile despre prietenie.

3. Prietenul gazdei nu este primit în vizită.
4. Gazda reia netulburată discuția

Lectura explicativăConversația


Lectura explicativă

Exercițiul


Manuale


Frontal
Aprecieri verbale


 observarea
Atingerea performanței

5 min

O4

Pornind de la ideea principală a primului fragment, găsiți două informații de detaliu.

Ideea principală:
Doi băieți stau de vorbă în fața sobei.

Elevii  rezolvă sarcina primită.Exercițiul
Fișă de lucru
Pe grupe

Aprecieri verbale
Realizarea feed-back-ului

7 min
O2


Fixarea conţinutului se va face prin
Aplicarea metodei explozia stelară.
Elevii vor lucra pe 5 grupe, fiecare grupă având drept sarcină alcătuirea unor întrebări care să înceapă cu:
-Cine?
-Ce?
-Unde?
-De ce?
-Cum?
Membrii grupelor vor expune întrebările, iar colegii din echipele celelalte trebuie să formuleze răspunsurile.
Elevii formulează întrebări respectând cerința dată.


Explozia
stelară

Fișă de lucru

Pe grupe
Aprecieri verbale
Evaluarea
activității

10 min

O5

O6
Elevii vor primi o fișă de evaluare (anexă) cu următoarele sarcini:
1. Indică ordinea în care s-au petrecut întâmplările din text.
 

        Gazda își expune părerile despre prietenie.


 
          Prietenul gazdei nu este primit în vizită.
         Doi băieți stau de vorbă în fața sobei.
          Gazda reia netulburată discuția.
          
2.Explică nedumerirea musafirului atunci când gazda refuză să-l primească pe Vintilă!


Le explic elevilor baremul de notare al fișei de evaluare.

Elevii rezolvă sarcinile din fișa de evaluare.

Exercițiul
Fișă de evaluare
independent
Evaluare
Scrisă

Autoevaluare
Încheierea activității

1 min.

Fac aprecieri asupra modului cum au participat şi au răspuns la lecţie elevii, asupra modului cum s-au realizat obiectivele propuse.
Îi anunț tema pentru acasă (ex.2/50 manual)
Redactează o compunere cu titlul ,,Prietenie”, după planul de idei dat.
Elevii ascultă cu atenție aprecierile individuale și colective ale propunătoarei și își notează tema.

Conversația

Frontal
observarea.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Nu se înjura şi nu se face spam