Proiect didactic, Perimetrul unui poligon


Unitatea de învățământ:
Data: 30.03.2017
Clasa: a III-a A
Disciplina: Matematică
Aria curriculară: Matematică şi știinţe
Propunător:
Unitatea de învăţare: Elemente intuitive de geometrie
Subiectul: Perimetrul unei figuri geometrice plane
Tipul lecţiei: consolidare și sistematizare a cunoștințelor
Competenţe specifice :

3.1. Localizarea unor obiecte în spaţiu şi în reprezentări, în situaţii familiare
3.2. Explorarea caracteristicilor simple ale figurilor şi corpurilor geometrice în contexte familiare

Obiective operaţionale:
Cognitive:
O1: să recunoască principalele figuri geometrice plane;
O2: să utilizeze corect şi conştient terminologia matematică cu privire la noțiunea de perimetru;
O3: să calculeze perimetrul unei figuri  geometrice pe baza desenului şi a formulei specifice;
O4: să compună probleme care presupun aflarea perimetrului unui poligon pe baza unor date;

Psihomotrice:
                O6 – să aibă o poziţie corespunzătoare în bancă pe parcursul activității;
Afective:
O7- să participe cu interes la activitate;
                            
Strategia didactică: 
-Metode și procedee: exerciţiul, conversaţia, observarea, explicația, jocul, problematizarea;
-Materiale:  manuale, caietele elevilor, fișe de lucru, fișe de evaluare.
Forme de activitate: frontală, independent și pe grupe.
Locul de desfășurare: sala de clasă
Resurse didactice:
Bibliografice:
- Programa şcolară pentru disciplina Matematică, clasa a III-a, Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013 Bucureşti,
- Mihaela-Ada Radu, Rodica Chiran, Manual de matematică,, sem. al II-lea, Editura Aramis, București 2016
- Neacșu, I., Dascălu, G., Metodica predării matematicii la clasele I-IV, Manual pentru liceele pedagogice, Editura Sigma, București, 2003;
Resurse umane: 15 elevi
Resurse temporale: 50 min.       
DEMERSUL DIDACTIC
Secvenţele lecţiei/
timp
Ob.
Op.
Strategii didactice
Resurse
Metode și intrumente  de
evaluare
Activitatea învățătorului
Activitatea elevilor
Metode
Mijloace didactice
Forme de activitate
1Moment organizatoric

1 min

Se aeriseşte sala de clasă şi se asigură un climat propice pentru desfăşurarea în bune condiţii a lecției;
Se pregătește materialul didactic;
Verific din punct de vedere cantitativ efectuarea temei;

Elevii se pregătesc pentru activitate.
Prezintă caietele de teme.

Caietele elevilor
Frontală
Observarea

Aprecieri verbale


Actualizarea cunoștințelor

2 min


O1O2
Prezint elevilor câteva figuri geometrice ( triunghi, dreptunghi, pătrat). Le cer să le identifice, să menţioneze numărul de laturi pentru fiecare şi să numească  caracteristicile acestora, dar și cum se diferenţiază între ele.
Cum aflăm perimetrul unui poligon?
 -Cum aflăm perimetrul pătratului ?
-Dar al dreptunghiului?
-Cum aflăm perimetrul unui triunghi oarecare?
-Triunghiul este poligonul cu 3 laturi.
-Pătratul este poligonul cu 4 laturi egale și unghiurile drepte.
-Dreptunghiul este un poligon cu 4 laturi care are laturile egale două câte două și unghiurile drepte.
-Perimetrul unui poligon se află prin suma tuturor laturilor.
-Perimetrul pătratului se află înmulțind cu 4 lungimea laturii.
-Perimetrul dreptunghiului se calculează astfel: P=2xL + 2x l
-Perimetrul unui triunghi se determină prin suma lungimilor celor 3 laturi.

Conversația
frontală


Observarea

Aprecieri verbale

Captarea atenției

5 minElevii împărțiți pe grupe vor primi câte o fișă cu sarcini matematice. Fiecărei sarcini rezolvate corect îi corespunde un cuvânt. Ordonarea rezultatelor descrescător vor forma titlul lecției, Perimetrul unei figuri geometrice planeVă amintiți de ursuleț? El mai avea de trecut o probă.
Cea de-a doua probă a ursulețului este să dovedească că știe să calculeze perimetrul unei figuri geometrice plane. L-am invitat la ora noastră de matematică. Credeți că-l putem ajuta?

Elevii rezolvă exerciţiile din fiecare plic.
Fiecare echipă comunică rezultatul găsit.
Rezultatele obținute la operații vor fi: 425, 334, 42, 5 și 2.
Numerelor găsite le corespund cuvintele din titlu.
Găsesc soluţia corectă ordonând descrescător rezultatele, iar expresia găsită va fi:
Perimetrul unei figuri geometrice plane


Elevii sunt de acord să-l ajute pe ursuleț.

Exercițiul


Jocul


Fișe de lucru


Pe grupe


Aprecieri verbale
Anunțarea temei și a obiectivelor operaționale

1 min

Astăzi vom continua să rezolvăm probleme prin care aflăm  perimetrul unei figuri geometrice.
Scriu la tablă titlul lecției:
Perimetrul unei figuri geometrice plane

Elevii sunt atenți la anunțarea obiectivelor lecției și își notează titlul în caiete.

Explicația

Caietele elevilor

Frontal

Observarea
Dirijarea învățării

18 min
O2
O3
Propun elevilor rezolvarea următoarelor probleme:

1.Un triunghi cu toate laturile egale are perimetrul de 9 cm. Care este lungimea unei laturi?

2.Lungimea gardului unei curți sub formă de pătrat este de 84 m. Să se afle ce lungime are latura pătratului?

3.O grădiniță de flori are forma unui dreptunghi cu perimetrul de 75 m. Câți metri de gard sunt necesari pentru a împrejmui de 3 ori grădina?

Propun apoi o activitate pe grupe:

 

Echipa 1

Aflaţi perimetrul unei jucării în formă de triunghi cu laturile:
 AB = 6cm, AC = 3cm, BC = 6cm.

Echipa 2

O jucărie în formă de dreptunghi are lungimea de 50 cm şi lăţimea de 8 cm. Aflaţi perimetrul dreptunghiului.

Echipa 3

Mirela are un roboțel de forma unui pătrat cu latura de 16 cm. Ea doreşte să lipească o bandă colorată de jur-împrejurul roboțelului. Ce lungime va avea banda?

Echipa 4
Ionuț are un zmeu în formă de triunghi ale cărui laturi sunt egale și măsoară 13 cm. Ce lungime are suma tuturor laturilor triunghiului?

Echipa nr. 5
Un sfert din măsura laturii unei jucării în formă de pǎtrat este 4 cm. Ce lungime are latura pǎtratului? Care este perimetrul pǎtratului?Elevii vor rezolva sarcinile astfel:

1.Rezolvare:
l = 9 : 3 = 3 cm


2.Rezolvare:
l = P: 4
l=84:4
l = 21 m

 

3. Rezolvare:

75 x 3 = 225 m 

 

 

Echipa 1

P = 6 + 3 + 6 = 15 cm


 

 

Echipa 2

P = 2 x 50 + 2 x 8 = 100 + 16
= 116 cm

 

Echipa 3


P = 4 x 16 = 64 cm
Echipa 4

P= 13 x 3 =39 cmEchipa 5
L = 4 x 4 = 16 cm
P = 16 x 4 = 64 cmExercițiulExercițiul

Fișe de lucruFrontală


Pe grupeObservarea


Aprecieri verbale
Atingerea performanței

10 min.


O4
      Compune o problemă utilizând ur  următoarele date:

Echipa1:   
AB = 3cm, BC = 5cm, AC = 3cm.


Echipa 2:
L = 23cm, l = 11cm.Echipa 3:
 Latura =32cm

Echipa 4

AB = AC = BC =5 cm   

Echipa 5:
AB = AC = 5 cm
BC= 6 cm
Elevii vor rezolva sarcinile astfel:
Echipa  1:   
Află perimetrul unui triunghi ABC ale cărui laturi au următorele dimensiuni:
AB = 3cm, BC = 5cm, AC = 3cm.
Rezolvare:
P = 3 + 5 + 3 = 11 cm

Echipa 2:
Află perimetrul unui dreptunghi a cărui lungime este de 23 cm, iar lățimea de 11 cm.
P = 2 x (23 + 11) = 2 x 34 = 68cm
Echipa 3:
Află perimetrul unui pătrat care are latura de 32 cm.
P = 4 x 34 = 136 cmEchipa 4:
Află perimetrul unui triunghi ABC care are toate laturile egale, fiecare măsurând 5 cm.

P = 3 x 5
P = 3 x 5 =15 cm


Echipa 5:
Într-un triunghi ABC două laturi sunt egale și măsoară 5 cm fiecare. Află perimetrul triunghiului știind că ce-a de-a treia latură măsoară 6 cm.
P = 5 +5 + 6 = 16 cm

Exercițiul

Problemati-
zarea

Fișe de lucru

Pe grupe

Observarea

Aprecieri verbale


Realizarea feed-back-ului

2 min

O2
-Despre ce am vorbit astăzi la ora de matematică?
-Ce este perimetrul?
-Am vorbit despre perimetrul unei figuri geometrice plane.
-Suma lungimilor tuturor laturilor unei figuri geometrice reprezintă perimetrul.
Conversația

frontală
Aprecieri verbale
Evaluarea
activității

10 minO3
1.  Elevii vor primi o fișă de evaluare cu      cu următoarele sarcini:

1.Desenează și notează un pătrat cu latura de 3 cm. Află-i perimetrul.

2.Perimetrul unui triunghi este de 27 m. Dacă toate laturile sunt egale află care este lungimea unei laturi.

Le explic elevilor baremul de notare al fișei de evaluare.
Diferențiat:
Desenează un pătrat cu latura de 2 cm și un triunghi cu toate laturile egale. Notează-le corespunzător.
1.B                C


A                   D

P = 4 x 3 = 12 cm
 2.
L=27 : 3 = 9 cmExercițiul

Fișe de evaluare

Indepen-
dendentă

Evaluare scrisă

Autoevalua-
re
Încheierea activității

1 min.

Ce credeți, se va descurca acum ursulețul să rezolve sarcini despre perimetru?

Se comunică tema pentru acasă, se dau explicaţiile necesare.
1.Podeaua camerei lui Marian are forma unui dreptunghi cu lungimea de 12 m și lățimea de 4 ori mai mică. Care este perimetrul covorului care acoperă toată podeaua?
2.Un triunghi cu toate laturile egale are perimetrul de 12 cm. Care este lungimea unei laturi?

Se fac aprecieri generale şi individuale asupra modului în care s-a desfăşurat lecţia.

Elevii consideră că l-au ajutat pe ursuleț.


Sunt atenți la explicațiile propunătoarei. Își notează tema.

Conversația

Caietele elevilor

frontală

Aprecieri verbaleAflă titlul lecţiei de astăzi

     Rezolvă exerciţiile din fiecare plic. Fiecărui rezultat îi corespunde un anumit cuvânt. Ordonând descrescător rezultatele şi apoi cuvintele corespunzătoare acestora, vei găsi titlul lecţiei: (,,Perimetrul unei figuri geometrice plane” )


63 : 3 x 4 : 2 =                                                                            ,, figuri”


68 : 2 + 10 x (30 + 18 + 12) =                                                        ,, Perimetrul”               ( 46 x 9+ 43 x 2) : 100 =                                                          ,, geometrice”


5/10 din 850 =                                                                       ,, unei”        

1 / 4 din 8 =                                                                           ,,plane”FIȘĂ DE LUCRU
PERIMETRUL UNEI FIGURI GEOMETRICE PLANE

Dirijarea învățării:

Echipa nr. 1

Aflaţi perimetrul unei jucării în formă de triunghi cu laturile AB = 6cm, AC = 3cm, BC = 6cm.

 

 

 

 

 

 

Echipa nr. 2

O jucărie în formă de dreptunghi are lungimea de 50 cm şi lăţimea de 8 cm. Aflaţi perimetrul dreptunghiului.

 

 

 

 

 

 

 

Echipa nr. 3

Mirela are un roboțel de forma unui pătrat cu latura de 16 cm. Ea doreşte să lipească o bandă colorată de jur-împrejurul roboțelului. Ce lungime va avea banda?
Echipa nr. 4

Un triunghi are toate laturile egale, fiecare cu lungimea de 5 cm. Să se afle perimetrul.

Echipa nr. 5

Un sfert din măsura laturii unei jucării în formă de pǎtrat este 4 cm. Ce lungime are latura pǎtratului? Care este perimetrul pǎtratului?Atingerea performanței:
a)Echipa  1:

      3.Compune o problemă utilizând următoarele date:
AB = 3cm, BC = 5cm, AC = 3cm.

b)Echipa 2:

Compune o problemă utilizând următoarele date:

Lungime = 23cm, lățime = 11cm
c)Echipa 3:

Compune o problemă utilizând următoarele date:
Latura =32cmd)Echipa 4:

Compune o problemă utilizând următoarele date:
latura = 27 cm
e)Echipa 5:
Compune o problemă utilizând următoarele date:
latura AB = latura,  AC = 5 cm
latura BC = 6 cm


Fișă de evaluare

1.Desenează și notează un pătrat cu latura de 3 cm. Află-i perimetrul.2.Perimetrul unui triunghi este de 27 m. Dacă toate laturile sunt egale află care este lungimea unei laturi.
Fișă de evaluare

1.Desenează și notează un pătrat cu latura de 3 cm. Află-i perimetrul.


2.Perimetrul unui triunghi este de 27 m. Dacă toate laturile sunt egale află care este lungimea unei laturi.

63 : 3 x 4 : 2 =                                                                            ,, figuri”
68 : 2 + 10 x (10 + 8 + 12) =                                                         ,, unei”
( 46 x 9+ 43 x 2) : 100 =                                                                ,, geometrice”

 5  din 850                                                                            ,, Perimetrul”             
101  
4    din 8 =                                                                           ,,plane”
Temă pentru acasă

1.Podeaua camerei lui Marian are forma unui dreptunghi cu lungimea de 12 m și lățimea de 4 ori mai mică. Care este perimetrul covorului care acoperă toată podeaua?

2.Un triunghi cu toate laturile egale are perimetrul de 12 cm. Care este lungimea unei laturi?Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Nu se înjura şi nu se face spam