PROIECT DIDACTIC - MATEMATICĂ- metoda reprezentării grafice


Unitatea de învățământ:
Data: 25.01.2017
Clasa: a IV-a
Propunător :
Aria curriculara: Matematica si Stiinte ale naturii
Disciplina: Matematica
Unitatea de învăţare:  Rezolvare de probleme
Subiectul lecției: Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice cunoscute; metoda reprezentării grafice (probleme de sumă și diferență)
Tipul lectiei: consolidare și sistematizare a cunoștințelor  
  
Competenţe specifice

2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 1 000 000 sau cu numere fracţionare
2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 1 000 000 când factorii au cel mult trei cifre şi de împărţiri la numere de o cifră sau două cifre

Obiective operationale:
La sfarsitul activității elevii vor ști :

Cognitive:
  O1 - să utilizeze metoda reprezentării grafice în rezolvarea unor probleme date;
 O2 - să urmeze paşii de rezolvare a unei probleme;
O3  - să folosească un limbaj matematic adecvat în situațiile date de învățare;
O4-să efectueze mintal operații de înmulțire / împărțire utilizând terminologia matematică;
O5- să compună o problemă după o reprezentare grafică;
Psiho-motrice
O6 – să adopte o poziţie corectă în bancă pe tot parcursul orei;
Afective
 O7 – să manifeste  interes pentru rezolvarea sarcinilor pe parcursul lecţiei;

Strategia didactică

Metode și procedee: conversaţia,jocul, problematizarea,  exerciţiul,  observaţia.
Mijloace didactice: fise de lucru cu probleme,  fişe/ planșă - ARITMOGRIF, flipchart, fişe de evaluare;
Forme de organizare: frontală, independentă.


Resurse

Umane: 33 elevi
Temporale: 50 de minute
Locul de desfășurare: sala de clasă
Bibliografice :
- Programe şcolare pentru clasa a IV-a, aprobat prin ordinul ministerului Nr. 3919/20.04.2005
-„Matematica”- manual pentru clasa a IV-a;
-Domniţeanu Pachiţa – „Metodica predării matematicii în învăţământul primar”, Editura  Geneze, Galaţi, 2002
-Dudău Florentina și colaboratorii, “Metoda figurativă- Matematică pentru învăţământul primar”, Editura Carminis, Piteşti, 2006

Momentul organizatoric: Creez condiţiile optime pentru desfăşurarea lecţiei, pregătirea materialului didactic necesar, stabilirea  liniştii, îndrumarea elevilor în  activitatea de pregătire.










DEMERSUL DIDACTIC

Nr. crt.
Etapele
Lecției/ timp
Ob.
Op.

Conținutul istructiv-educativ

Metode și
procedee

Mijloace didactice

Forme de
organizare
Metode și
instrumen-te  de evaluare
Activitatea
propunătorului

Activitatea elevilor
1.
Verificarea temei și reactualizarea cunoștințelor

3 min.


O4
Se verifică cantitativ  tema de acasă.
  Verific cunoştinţele dobândite anterior prin adresarea următoarelor întrebări:
(exerciţii de calcul mintal)
a. Care este jumătatea lui 200?
b. Care este nr. de 3  ori mai mare decât 6, 20, 7?
c. Care este nr. de 4 ori mai mic decât 16?
d. 35 x 2 x 9 x 2 x 0
e. Numiți 2 perechi de numere în care unul să fie dublul celuilalt;
f.Numiți 2 perechi de numere în care unul să fie triplul celuilalt;
g.Numiți 2  perechi de numere în care primul să fie un sfert din al doilea.
-Elevii numiți răspund la întrebările propunătoarei.




a.100

b.18,60,21

c.4

d.0
e.4 și 8, 6 și 12


f.3 și 9, 5 și 15


g.6 și 24, 8 și 32
Exercițiul
Caietele de teme ale elevilor

Frontală
Aprecieri verbale
2.
Captarea atenției

5 min.

Solicit elevilor să rezolve un aritmogrif. De asemenea acesta se va completa și pe flipchart ( Anexa 1 ).

1.Rezultatul înmulţirii se numeşte....
2.Numerele care se adună se numesc ...
3.Numerele care se înmulţesc se numesc ...
4.Verific  un rezultat prin efectuarea… 
5.Sumă sau ....
6.Numărul din care scădem alt număr …
7.Rezultatul adunării ...
8.Rezultatul scăderii...
Elevii descoperă pe verticala A-B a  aritmogrifului cuvântul PROBLEME.

Soluțiile aritmogrifului sunt:
1-produs
2-termeni
3-factori
4-probei
5-total
6-descăzut
7-sumă
8-diferență
Jocul

Exercițiul
Flipchart



Fișe
de lucru cu aritmogri-
ful
frontală
Aprecieri verbale
3.
Anunțarea temei și a obiectivelor operaționale

1 min.

Anunţ titlul lecţiei: Probleme care se rezolvă prin metoda figurativă (Sumă şi diferenţă)”
Scriu pe tablă data şi titlul lecţiei, iar elevii și le vor nota în caiete pe caiete.

Notează în caiete titlul lecţiei.
Exercițiul


Observ comporta-
mentele
elevilor

4.

Dirijarea învățării


22 min.


O2


O3









O1







O3

Stabilesc cu ajutorul elevilor care sunt etapele ce trebuie respectate în rezolvarea problemelor cu ajutorul metodei figurative (grafice).
Urmăresc corectitudinea răspunsurilor elevilor și întăresc pozitiv răspunsurile corecte. Corectez dacă este cazul și verific corectitudinea exprimării în limbaj matematic.



Propun spre rezolvare următoarele probleme:

1.Mihai are împreună cu fratele lui 50 de ani. Fratele este cu  4 ani  mai în vârstă decât el.
    Câţi ani are fiecare?

2.Diana, Corina și Teodor au colectat împreună 183 kg de hârtie. Corina a colectat cu 12 kg mai puțin decât Diana, iar Teodor a colectat cu 18 kg mai mult decât Diana. Câte kg de hârtie a colectat fiecare copil?

3.Trei frați au economisit împreună 113 lei. Mijlociul a economisit cât jumătate din suma pe care a economisit-o fratele mai mare, iar mezinul a economisit cu 3 lei mai puțin decât fratele mijlociu. Câți bani a economisit fiecare copil?

   4.  Dan a citit într-o săptămână 175 de pagini dintr-o carte de povești. Știind că în fiecare zi băiatul a citit cu 5 pagini mai mult decât în ziua precedentă, află la ce pagină a ajuns după 5 zile de lectură, dacă prima poveste a început la pagina

În timp ce elevii rezolvă problemele propuse, eu supraveghez modul de lucru al celor din clasă. Mă asigur că atenția elevilor este captată de corectitudinea rezolvării de la tablă.
Elevii răspund la întrebări.
Etapele sunt:
-citirea problemei și identificarea datelor;
 -identificarea relaţiilor dintre date;
-folosirea informațiilor într-un desen (grafic);
-întocmirea planului de rezolvare ;
-efectuarea calculelor;
-verificarea rezultatelor.

Elevii folosesc un limbaj matematic corespunzător.

Elevii vor rezolva în caietele de clasă problemele conform Anexei 3.




Elevii numiți ies la tablă și rezolvă problemele. Colegii intervin cu completări și observații dacă este necesar.



Conversația

Exercițiul





Exercițiul





Problema-
tizarea
Fișe de lucru


Caietele de clasă ale elevilor






Fișe de lucru cu enunțul problemelor

Caietele de clasă ale elevilor


Frontală


















Frontală



Aprecieri verbale





Observarea






Aprecieri verbale


5.

Atingerea performanței

7 min.



O5
Propun elevilor să compună şi să rezolve o problemă, după desenul: 
 

                            +2
                                   68
                  +2       +4
                               
Urmăresc modul de rezolvare al sarcinii. Numesc 2-3 elevi să citească problemele realizate, apoi solicit unui elev să iasă la tablă să rezolve conform graficului cerut.
Elevii compun problema după desenul dat pe caietele de clasă.

Un posibil răspuns al   elevilor:

Suma a 3 numere este 68. Află care sunt cele 3 numere dacă al doilea este cu 2 mai mare decât primul, iar al treilea cu 4 mai mare decât al doilea?
I+II+III=68
I=(68-2-2-4):3
I=20
II=22
III=26



Exercițiul


Problematizarea



Fișele de lucru


Caietele elevilor

Frontală





independentă

Aprecieri verbale










6.


Evaluarea
activității

10 min.



O1

O2


Solicit elevilor rezolvarea, prin metoda figurativă, a următoarei probleme:

5.Matei l-a ajutat pe bunicul să planteze legume în grădină.,, Vom planta 121 de fire de legume. Află tu, Matei, câte sunt din fiecare fel, dacă firele de vinete sunt cu 27 mai puține decât cele de roșii, iar numărul firelor de ardei este cu 31 mai mare decât numărul firelor de roșii.
Aflați și voi!
Precizez timpul de lucru alocat acestei sarcini. Mă asigur că elevii au înțeles cerința și dau indicaţiile necesare.
După ce vor rezolva problema numesc un elev să o rezolve la tablă, permițându-le celorlalți să se evalueze.




Rezolvă problema dată: (rezolvarea în anexa 3)

Elevul numit rezolvă problema la tablă, iar ceilalți se autoevaluează.





Exercițiul





Fișa de evaluare





independentă





Evaluare scrisă

Autoevaluare

7.
Încheierea activității

1 min.

Aprecieri  generale şi individuale  asupra întregii  activităţi.
- Anunț tema pentru acasă, rezolvarea unor probleme din culegere.
    
Îşi notează tema pentru acasă
Conversația
Fișa de lucru
frontală
Aprecieri verbale











ANEXA  1
ARITMOGRIF  matematic







A











1










2










3













4











5















6











7









8


















B






1.Rezultatul înmulţirii se numeşte....
2.Numerele care se adună se numesc .................
3.Numerele care se înmulţesc se numesc .......................
4.Verific  un rezultat prin efectuarea  ...........................
5.Sumă sau .........................
6.Numărul din care scădem alt număr .......................
7.Rezultatul adunării ....................
8.Rezultatul scăderii..........................


ARITMOGRIF  matematic







A











1










2










3













4











5















6











7









8


















B






1.Rezultatul înmulţirii se numeşte....
2.Numerele care se adună se numesc .................
3.Numerele care se înmulţesc se numesc .......................
4.Verific  un rezultat prin efectuarea  ...........................
5.Sumă sau .........................
6.Numărul din care scădem alt număr .......................
7.Rezultatul adunării ....................
8.Rezultatul scăderii..........................

ANEXA 2
Probleme
          
           1. Mihai are împreună cu fratele lui 50 de ani. Fratele este cu  4 ani  mai în vârstă decât el.
    Câţi ani are fiecare?
2.Diana, Corina și Teodor au colectat împreună 183 kg de hârtie. Corina a colectat cu 12 kg mai puțin decât Diana, iar Teodor a colectat cu 18 kg mai mult decât Diana. Câte kg de hârtie a colectat fiecare copil?
3.Trei frați au economisit împreună 113 lei. Mijlociul a economisit cât jumătate din suma pe care a economisit-o fratele mai mare, iar mezinul a economisit cu 3 lei mai puțin decât fratele mijlociu. Câți bani a economisit fiecare copil?
            4. Matei l-a ajutat pe bunicul să planteze legume în grădină.,, Vom planta 121 de fire de legume. Află tu, Matei, câte sunt din fiecare fel, dacă firele de vinete sunt cu 27 mai puține decât cele de roșii, iar numărul firelor de ardei este cu 31 mai mare decât numărul firelor de roșii.
Aflați și voi!





Probleme
          
           1. Mihai are împreună cu fratele lui 50 de ani. Fratele este cu  4 ani  mai în vârstă decât el.
    Câţi ani are fiecare?
2.Diana, Corina și Teodor au colectat împreună 183 kg de hârtie. Corina a colectat cu 12 kg mai puțin decât Diana, iar Teodor a colectat cu 18 kg mai mult decât Diana. Câte kg de hârtie a colectat fiecare copil?
3.Trei frați au economisit împreună 113 lei. Mijlociul a economisit cât jumătate din suma pe care a economisit-o fratele mai mare, iar mezinul a economisit cu 3 lei mai puțin decât fratele mijlociu. Câți bani a economisit fiecare copil?
            4. Matei l-a ajutat pe bunicul să planteze legume în grădină.,, Vom planta 121 de fire de legume. Află tu, Matei, câte sunt din fiecare fel, dacă firele de vinete sunt cu 27 mai puține decât cele de roșii, iar numărul firelor de ardei este cu 31 mai mare decât numărul firelor de roșii.
Aflați și voi!





Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Nu se înjura şi nu se face spam